ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτή της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Διατυπώνει βασικά στοιχεία της μορφολογίας, της φυσιολογίας των φυτών, του περιβάλλοντος που αναπτύσσονται καλύτερα, των απαιτήσεων θρέψης, λίπανσης, φυτοπροστασίας, των μεθόδων πολλαπλασιασμού και γενετικής βελτίωσής τους.
2. Απαριθμεί τις βασικές αρχές εδαφολογίας και γεωμορφολογίας, των μεθόδων άρδευσης, στραγγίσεων, εκτέλεσης χωματουργικών διαμορφώσεων, καθώς και των υλικών κατασκευής και φωτισμού κήπων.
3. Προσδιορίζει τη λειτουργία και χρήση των ανθοκομικών, γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων.
4. Διατυπώνει βασικές γνώσεις τεχνικού και ελεύθερου σχεδίου, καθώς και τις βασικές αρχές οργάνωσης & διοίκησης ανθοκομικών επιχειρήσεων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Φυτεύει, καλλιεργεί, μεταφυτεύει, σκαλίζει, κλαδεύει, ραντίζει, ποτίζει με τη βοήθεια εργαλείων κηπευτικής και γενικά κάνει όλα τα απαραίτητα για τη φροντίδα ενός κήπου.
2. Διαμορφώνει το χώμα, εγκαθιστά συστήματα άρδευσης, στράγγισης και φωτισμού χρησιμοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία.
3. Παράγει, τυποποιεί, συσκευάζει και εμπορεύεται ανθοκομικά προϊόντα και λοιπά γεωργικά εφόδια.
4. Λαμβάνει μέτρα ατομικής προστασίας όταν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα και ανθοκομικά μηχανήματα.
5. Παρέχει βασική τεχνική υποστήριξη σε θέματα θρέψης, λίπανσης, φυτοπροστασίας, φροντίδας σύμφωνα με το κλίμα, το έδαφος και τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγιή ανάπτυξη διαφόρων τύπων φυτών.
6. Κατασκευάζει αυτόνομα ανθοτεχνικές συνθέσεις.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτελεί με επάρκεια μελέτες έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, κηποτεχνίας, αισθητικών δασών και πάρκων, καλλωπιστικών κήπων, ταρατσόκηπων, πράσινου οδοποιίας, πλαισίων, χλοοταπήτων και άλλων έργων πρασίνου, και δημιουργεί το τελικό σχέδιο του κήπου που περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία (διαδρόμους, θέσεις στάθμευσης, δημιουργία επιπέδων κ.ά.).
2. Εργάζεται ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε ποσοτικά & ποιοτικά προκαθορισμένο – προδιαγεγραμμένο πλαίσιο επιχειρήσεων ανθοκομικών εργασιών και διαμόρφωσης αρχιτεκτονικής τοπίου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση