ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1) Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές Εδαφολογίας.
2) Προσδιορίζει τα βασικά στοιχεία Φυσιολογίας φυτών.
3) Ξεχωρίζει τις τροφοπενίες και τις τοξικότητες των θρεπτικών στοιχείων.
4) Απαριθμεί τους τύπους λιπασμάτων και τους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια καλλιέργεια την κατάλληλη εποχή.
5) Περιγράφει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η χημική και φυσική ποιότητα του νερού άρδευσης.
6) Συγκρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων τρόπων άρδευσης.
7) Αναφέρει τα κυριότερα μέρη και τον βασικό εξοπλισμό όλων των συστημάτων άρδευσης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1) Διενεργεί δειγματοληψίες εδάφους και προετοιμάζει τα εδαφικά δείγματα για ανάλυση στο εργαστήριο.
2) Διενεργεί δειγματοληψίες φύλλων και προετοιμασία τους για προσδιορισμό θρεπτικών στοιχείων στο εργαστήριο.
3) Υπολογίζει την έλλειψη θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και στα φυτά.
4) Εκτελεί απλές αναλύσεις εδάφους και νερού.
5) Προσδιορίζει με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού τις υδατικές απαιτήσεις των καλλιεργειών.
6) Σχεδιάζει αποτελεσματικά στραγγιστικά δίκτυα και ένα επαρκές πρόγραμμα συντήρησής τους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1) Κρίνει αν και κατά πόσο τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητά τους για γεωργική χρήση, είναι επαρκή.
2) Οργανώνει αυτόνομα την εγκατάσταση, έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος.
3) Αναλαμβάνει επαρκώς την τήρηση όλων των απαραίτητων αρχείων οικονομικών στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αρδευτικών δραστηριοτήτων.
4) Κρίνει αν και κατά πόσο τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη των ατυχημάτων κατά τη χρήση των αρδευτικών μηχανημάτων, είναι επαρκή.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση