ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Παρουσιάζει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
2. Προσδιορίζει ποια λιπάσματα και φάρμακα χρησιμοποιούνται στη βιολογική-οικολογική γεωργία.
3. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές αγροτικής οικονομίας, συνεργατικού και συνεταιριστικού θεσμού στη γεωργία.
4. Ταξινομεί τις κατευθύνσεις και τις μεθόδους παραγωγής της βιολογικής γεωργίας.
5. Περιγράφει τις βασικές αρχές οικολογίας και τη λειτουργία οικοσυστημάτων εντός και εκτός Ελλάδος.
6. Κατονομάζει τις μορφές ρύπανσης και τις ήπιες μορφές ενέργειας.
7. Παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία γεωλογίας - εδαφολογίας και τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον.
8. Προσδιορίζει τις αρχές της ολοκληρωμένης βιολογικής – οικολογικής καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών.
9. Υπογραμμίζει τη σημασία του αγροτουρισμού για την καλύτερη αξιοποίηση του περιβάλλοντος.
10. Διακρίνει τη σημασία και τους τρόπους άρδευσης στις βιολογικές καλλιέργειες.
11. Διατυπώνει τους τρόπους τυποποίησης, συσκευασίας και μεταποίησης βιολογικών προϊόντων.
12. Εξηγεί τρόπους παρασκευής βιολογικών και χημικών λιπασμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Εκτελεί τις καλλιεργητικές εργασίες και φροντίδες σε βιολογική καλλιέργεια.
2. Εφαρμόζει ολοκληρωμένη βιολογική – οικολογική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των βιολογικών καλλιεργειών.
3. Παρασκευάζει βιολογικά λιπάσματα.
4. Οργανώνει σύστημα άρδευσης σε βιολογικές καλλιέργειες.
5. Χειρίζεται μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε βιολογικές καλλιέργειες.
6. Εφαρμόζει τις αρχές κοστολόγησης σε βιολογικές καλλιέργειες.
7. Εκτελεί ποιοτικό έλεγχο στα βιολογικά προϊόντα.
8. Εκτελεί εδαφολογικές αναλύσεις.
9. Αναγνωρίζει τις κυριότερες μυκητολογικές και ιολογικές ασθένειες βιολογικών καλλιεργειών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Υποδεικνύει σε εργάτες το σωστό τρόπο εφαρμογής βιολογικών φυτοφαρμάκων.
2. Ακολουθεί οδηγίες και κανονισμούς των αρμόδιων φορέων και επιστημόνων.
3. Υιοθετεί τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση