ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Προσδιορίζει τους διάφορους τύπους θερμοκηπίων.
2. Αναλύει τους παράγοντες που μεταβάλλουν και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία και την υγρασία εντός του θερμοκηπίου.
3. Απαριθμεί τις μονάδες μέτρησης εμβαδού, όγκου, απόστασης, ενέργειας, θερμότητας, πίεσης, ισχύος και τις υποδιαιρέσεις αυτών.
4. Προσδιορίζει τα απαιτούμενα μέσα για τη ρύθμιση της φωτοπεριόδου εντός του θερμοκηπίου.
5. Παρουσιάζει τα αρδευτικά μέσα ενός θερμοκηπίου.
6. Περιγράφει τις καλλιεργητικές εργασίες ανθέων και κηπευτικών εντός του θερμοκηπίου.
7. Αναφέρει τις κύριες ασθένειες φυτών θερμοκηπίου.
8. Προσδιορίζει τους συντελεστές παραγωγής και πώς επηρεάζουν αυτοί το κόστος παραγωγής.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα εργαλεία που απαιτούνται στις εργασίες κατασκευής του θερμοκηπίου.
2. Χειρίζεται τα όργανα μέτρησης που απαιτούνται στις εργασίες κατασκευής του θερμοκηπίου.
3. Χειρίζεται μηχανήματα για τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.
4. Κατασκευάζει ένα αρδευτικό σύστημα θερμοκηπίου.
5. Αναγνωρίζει ασθένειες θερμοκηπιακών φυτών και προτείνει τρόπους αντιμετώπισής τους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Διακρίνει ικανοποιητικά ποιος τύπος θερμοκηπίου είναι κατάλληλος για κάθε φυτό και περιοχή.
2. Κρίνει αν και κατά πόσο τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, σε κάθε εργασία που γίνεται στο θερμοκήπιο, είναι επαρκή.
3. Οργανώνει με επάρκεια ένα σύστημα άρδευσης σε ένα θερμοκήπιο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση