ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ:
1. Κατονομάζει όλα τα μέρη ενός γεωργικού ελκυστήρα και των γεωργικών μηχανημάτων.
2. Περιγράφει τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
3. Απαριθμεί μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση πρωτογενών γεωργικών προϊόντων.
4. Περιγράφει βασικές αρχές σχεδιασμού, υπολογισμού και κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων.
5. Αναφέρει βασικές αρχές μηχανικής οχημάτων ανώμαλου εδάφους.
6. Κατονομάζει και περιγράφει τα μηχανήματα εγγειοβελτιωτικών έργων.
7. Απαριθμεί τα εργαλεία και υλικά από τα οποία αποτελείται ένα μηχανουργείο.
8. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα.
9. Κατονομάζει και περιγράφει νέα συστήματα τεχνολογίας αυτοκινήτου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Συντηρεί τον γεωργικό ελκυστήρα και τα γεωργικά μηχανήματα.
2. Πραγματοποιεί έλεγχο βλαβών.
3. Συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί τα διάφορα μέρη του ελκυστήρα, των γεωργικών μηχανημάτων, βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων.
4. Οργανώνει εκθέσεις γεωργικών μηχανημάτων.
5. Σχεδιάζει τυποποιημένα στοιχεία μηχανών.
6. Οργανώνει ένα μηχανουργείο.
7. Αναγνωρίζει το ηλεκτρικό υλικό που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά μηχανήματα.
8. Εκτιμά επαρκώς το απαιτούμενο μέγεθος του γεωργικού μηχανήματος και την απαιτούμενη ισχύ αυτού.
9. Υπολογίζει επαρκώς τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης των γεωργικών μηχανημάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
1. Διαμορφώνει με ακρίβεια και αυτόνομα το κόστος εμπορίας και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων.
2. Αντιλαμβάνεται τις απαιτούμενες ανάγκες σε χώρους αποθήκευσης των γεωργικών μηχανημάτων ανάλογα με την ισχύ και το μέγεθός τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση