ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει πλήρως τις διαδικασίες, τα όργανα μέτρησης και τρόπο χρήσης αυτών που αφορούν στις τοπογραφικές εφαρμογές και αποτυπώσεις.
2. Περιγράφει πλήρως τις έννοιες, τους ορισμούς, τις βασικές αρχές, διαδικασίες και μεθόδους της αυτοματοποιημένης και θεματικής χαρτογραφίας.
3. Επεξηγεί επαρκώς την απαιτούμενη στο επάγγελμά τους τεχνική νομοθεσία και τα στοιχεία πράξεων εφαρμογής καθώς και κανονισμούς και διαδικασίες που διέπουν ιδιωτικά και δημόσια έργα.
4. Απαριθμεί τις βασικές αρχές τεχνικής και τοπογραφικής σχεδίασης, τα μέσα, όργανα και υλικά αυτής ερμηνεύοντας επαρκώς τεχνικά σχέδια υπό διαφορετικές κλίμακες σχεδίασης.
5. Παρουσιάζει σωστά βασικά στοιχεία και λειτουργίες των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
6. Εξηγεί πλήρως τις διαδικασίες και τις βασικές αρχές σχεδιασμού μελέτης και κατασκευής οδών και οδικών έργων.
7. Περιγράφει ορθά τις βασικές αρχές και διαδικασίες του κτηματολογίου και του αναδασμού.
8. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές, εργαλεία και μεθόδους της φωτογραμμετρίας.
9. Αναλύει επαρκώς βασικές αρχές πολεοδομίας και πολεοδομικής ανάπτυξης, τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς που τη διέπουν.
10. Απαριθμεί τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέσα προστασίας και τις τεχνικές πρώτων βοηθειών.
11. Αναλύει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ορθής χρήσης πηγών ενέργειας.
12. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας εργοταξίων, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων και έργων και την έννοια της επιχειρηματικότητας.
13. Αντιλαμβάνεται άρτια την τεχνική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της εργασίας τους διενεργώντας επαγγελματική επικοινωνία τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επιλύει ορθά προβλήματα στατιστικής και πιθανοτήτων.
2. Σχεδιάζει με ευχέρεια σε Η/Υ και στο χέρι κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά, οικοδομικά και τοπογραφικά σχέδια προτείνοντας κατάλληλες αλλαγές των σχεδίων στην πράξη.
3. Εφαρμόζει ορθά τα θεμελιώδη προβλήματα της τοπογραφίας και τις αρχές της χαρτογραφίας και της γεωδαιτικής και να εκτελούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιείται με τεχνική αρτιότητα κάθε είδους γεωδαιτική άσκηση, τοπογραφική ή χωρογραφική αποτύπωση και αποτύπωση δικτύου.
4. Διαχειρίζεται γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών με χρήση εμπορικών πακέτων G.I.S.
5. Εκτελεί με τεχνική αρτιότητα χαράξεις τεχνικών έργων.
6. Εφαρμόζει με αρτιότητα φωτογραμμετρία, τις γνώσεις της δομικής καθώς και διατάξεις κανονισμών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων.
7. Σχεδιάζει, μελετά και κατασκευάζει συγκοινωνιακά έργα.
8. Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών, λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις μικρών ατυχημάτων.
9. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, να χρησιμοποιούν σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (παραγωγή λογιστικών φύλλων, σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) και να εντοπίζουν βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
10. Οργανώνει το χώρο εργασίας τους διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια αλλά και με το πέρας των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Καλύπτει πλήρως και επιτυχώς την υποστήριξη τεχνικού γραφείου οργανώνοντας αποτελεσματικά το εργοτάξιο και το προσωπικό προς όφελος της εργασίας.
2. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους μελετητές, τους κατασκευαστές και το προσωπικό που μετέχει στην κατασκευή του έργου.
3. Εφαρμόζει την καλή αντίληψη του χώρου προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο αποτέλεσμα.
4. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
5. Ενεργεί με ορθολογικό τρόπο, υπεύθυνα, ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα και να αναπτύσσουν εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους και τα συνεργεία.
6. Επιλύει, αυτόνομα ή συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες του χώρου, προβλήματα που δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών που εκτελεί.
7. Συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
8. Εκτιμά προσωπικές μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες συμμετέχοντας σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που έχουν ως αντικείμενο τις τεχνολογικές και οργανωτικές εξελίξεις στο πεδίο της εργασίας τους.
9. Συνοψίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους τόσο σαν μισθωτός εργαζόμενος όσο και σαν ελεύθερος επαγγελματίας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων αλλά και στο σεβασμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση