ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τη λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων H/Y, διακρίνει και αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και τις υπηρεσίες (services).
2. Προσδιορίζει τις λειτουργίες και εντολές των σημαντικότερων λειτουργικών συστημάτων (Windows, Unix).
3. Αναλύει βασικές αρχές πιθανοτήτων και στατιστικής.
4. Αναλύει τα στοιχεία που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των διαφόρων χαρακτηριστικών της γης και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον.
5. Αναγνωρίζει και συνδυάζει τα βασικά στοιχεία Οικονομικής Γεωγραφίας της Ελλάδας στους τρεις κλάδους παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή).
6. Κατονομάζει τις διάφορες τεχνικές χαρτογραφίας και περιγράφει την αυτοματοποιημένη και θεματική χαρτογραφία.
7. Διακρίνει τις πρωτογενείς δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την παράσταση ή περιγραφή γεγονότων.
8. Διερευνά τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου και τις υφιστάμενες τεχνολογίες Internet για την υποστήριξή τους.
9. Παρουσιάζει ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (ΓΠΣ), τα μέρη από τα οποία αποτελείται, τη συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών.
10. Διατυπώνει τις βασικές αρχές Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης και περιγράφει τη διαδικασία και τα μέσα λήψης αξιόπιστων μετρήσεων του ανάγλυφου της γης από επίγειες ή εναέριες φωτογραφίες.
11. Περιγράφει τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της Πληροφορικής.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
2. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό σε υλικό και λογισμικό ενός συστήματος πληροφορικής.
3. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λογισμικό αυτών με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
5. Διαχειρίζεται με επάρκεια το σύστημα βάσης δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των ανεξάρτητων Η/Υ.
6. Πραγματοποιεί ψηφιοποίηση χαρτών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό.
7. Κατασκευάζει ένα απλό σχέδιο με τη χρήση ενός προγράμματος CAD.
8. Σχεδιάζει ομάδα θεματικών χαρτών που να αναλύουν και να παρουσιάζουν ανθρωπογεωγραφικά, φυσικά και οικονομικά φαινόμενα μιας γεωγραφικής ενότητας.
9. Συλλέγει και διαχειρίζεται χαρτογραφικές πληροφορίες (ΑΜ-Automated Mapping).
10. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται πλήρως νέα πακέτα λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε διάφορα πεδία εφαρμογών.
11. Διαχειρίζεται πρωτογενείς δομές δεδομένων (πίνακες, αρχεία) για τη λύση προβλημάτων και την οργάνωση αρχείων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware), λογισμικού και δικτύου Η/Υ.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και τους διαχειριστές των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις των δικτύων, τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
3. Εφαρμόζει διάφορες τεχνικές επικοινωνίες για την αποδοτική συνεργασία με τα μέλη μίας ομάδας εργασίας και την αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες.
4. Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα διαφορετικά είδη πηγών πληροφόρησης και εργαλείων έρευνας για την εργασία του.
5. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται.
6. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
7. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
8. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός του και τις νέες τάσεις στο τομέα των εφαρμογών πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση