ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζουν παραδοσιακά και νέα βασικά δομικά υλικά, όργανα και μηχανήματα, τις ιδιότητες και τον τρόπο εφαρμογής τους επιλέγοντας τα κατάλληλα εξ αυτών για διαφορετικές εργασίες εργοταξίου, τοπογραφίας, δόμησης και διακόσμησης.
2. Αναλύει έννοιες, βασικές αρχές και επί μέρους στοιχεία της στατικής και της αντοχής υλικών, της δυναμικής και της κινηματικής, συσχετίζοντάς τα με διάφορα δομικά υλικά καθώς και με στοιχεία της οικοδομής.
3. Εξηγεί βασικά στοιχεία, έννοιες και εφαρμογές της εδαφομηχανικής, των θεμελιώσεων, της χρήσης τοίχων αντιστήριξης, των επιχωμάτων και των συμπυκνώσεων.
4. Εξηγεί τα είδη και τα χαρακτηριστικά των υδραυλικών έργων καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές της ρευστομηχανικής.
5. Περιγράφει τις διαδικασίες και τις βασικές αρχές σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής οδών και οδικών έργων και να παρουσιάζουν τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν τα συστήματα μεταφορών.
6. Αναλύει βασικές αρχές πολεοδομίας και πολεοδομικής ανάπτυξης.
7. Απαριθμεί τις βασικές αρχές τεχνικής σχεδίασης, τα μέσα, όργανα και υλικά αυτής και να ερμηνεύουν επαρκώς τεχνικά σχέδια.
8. Περιγράφει τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέσα προστασίας και τις τεχνικές πρώτων βοηθειών.
9. Αναλύει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ορθής χρήσης πηγών ενέργειας και να απαριθμούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα που δύναται να χρησιμοποιηθούν προς αντικατάσταση άλλων μη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σε διαφορετικές εργασίες.
10. Παρουσιάζει τους κανονισμούς και διαδικασίες που διέπουν ιδιωτικά και δημόσια έργα, τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας εργοταξίων, μικρών επιχειρήσεων και έργων και την έννοια της επιχειρηματικότητας.
11. Αναλύει τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών.
12. Αντιλαμβάνεται άρτια την τεχνική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της εργασίας τους διενεργώντας επαγγελματική επικοινωνία τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί Η/Υ για το σχεδιασμό κατασκευαστικών, αρχιτεκτονικών, οικοδομικών και τοπογραφικών σχεδίων για την παραγωγή ηλεκτρονικών στατικών μελετών.
2. Εκτελεί αναλυτικούς υπολογισμούς ισορροπίας, στατικότητας, εντατικών μεγεθών, διαγράμματα M,N,Q σε διάφορα είδη δοκών και υπό διάφορα φορτία επιλύοντας απλά ή σύνθετα προβλήματα στατικής, αντοχής υλικών, δυναμικής των κατασκευών
3. Εφαρμόζει με τεχνική αρτιότητα όλων των ειδών εργασίες της ανωδομής ή της υποδομής χρησιμοποιώντας πληθώρα δομικών υλικών, μεθόδων, γνώσεων δομικής και κανονισμούς.
4. Εφαρμόζει αντισεισμικό έλεγχο σε φέροντες οργανισμούς.
5. Εφαρμόζει ορθά τα θεμελιώδη προβλήματα της τοπογραφίας εκτελώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πραγματοποιείται ορθά κάθε απαραίτητη τοπογραφική εφαρμογή.
6. Εφαρμόζει ορθά βασικές γνώσεις συγκοινωνιακών έργων.
7. Χειρίζεται και συντηρεί με ορθό τρόπο μηχανήματα και, συσκευές, μέσα, υλικά και προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
8. Επιβλέπει και συντονίζει τα συνεργεία.
9. Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών, λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις μικρών ατυχημάτων.
10. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) εντοπίζοντας βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας σωστά λειτουργικό σύστημα UNIX.
11. Οργανώνει αποτελεσματικά το εργοτάξιο και το προσωπικό προς όφελος της εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους μελετητές, τους κατασκευαστές και το προσωπικό που μετέχει στην κατασκευή του έργου.
2. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά τους αναθεωρώντας τις αρχικές τους γνώσεις.
3. Οργανώνει το χώρο εργασίας τους διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια αλλά και με το πέρας των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
4. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους και τα συνεργεία, είτε δεχόμενο2 είτε εκτελώντας εντολές.
5. Επιλύει, αυτόνομα ή συνεργαζόμενοι με άλλους επαγγελματίες του χώρου, προβλήματα που δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών που εκτελούνται.
6. Εργάζεται, συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.
7. Εκτιμά προσωπικές μαθησιακές ελλείψεις και ανάγκες συμμετέχοντας σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που έχουν ως αντικείμενο τις τεχνολογικές και οργανωτικές εξελίξεις στο πεδίο της εργασίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση