ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Συνοψίζει στοιχεία και πληροφορίες της ιστορίας και της φιλοσοφίας της αποκατάστασης αναφέροντας σημεία σταθμούς και σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.
2. Αναλύει βασικές αρχές και επί μέρους στοιχεία της στατικής και της αντοχής υλικών, της δυναμικής και της κινηματικής, εξηγώντας λεπτομερώς τα στοιχεία της οικοδομικής και τις ιδιότητες των δομικών στοιχείων, τις διαδικασίες και τις βασικές αρχές και τεχνικές της δόμησης ιστορικών οικισμών περιγράφοντας αστοχίες, παθολογία, βλάβες τεχνικών έργων και τρόπους αντιμετώπισης.
3. Απαριθμεί τις βασικές αρχές τεχνικής σχεδίασης, τα μέσα, όργανα και υλικά αυτής.
4. Αναγνωρίζει παραδοσιακά και σύγχρονα δομικά υλικά και οικοδομικά μηχανήματα, τις ιδιότητες, τον τρόπο εφαρμογής τους καθώς και τις τεχνολογίες συντήρησης και αποκατάστασης, επιλέγοντας τα κατάλληλα εξ αυτών για διαφορετικές εργασίες.
5. Περιγράφει τα είδη και τις τεχνικές ανασκαφών, τις διαδικασίες που ενυπάρχουν σε αυτές καθώς και βασικές αρχές και εφαρμογές και διαδικασίες της εδαφομηχανικής απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση της εργασίας τους.
6. Παρουσιάζει βασικά στοιχεία ύδρευσης και αποχέτευσης, τρόπους θερμομόνωσης, προστασίας από την υγρασία και πυροπροστασιας.
7. Απαριθμεί τις γενικές αρχές και μεθόδους αποτύπωσης, επισκευής και ενίσχυσης ιστορικών κτηρίων και μνημείων.
8. Αναλύει το δίκαιο, τη σχετική νομοθεσία και τα θεσμικά προβλήματα της προστασίας μνημείων, ιστορικών και παραδοσιακών κτηρίων.
9. Παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά, τα είδη, τις ιδιότητες, τις διαδικασίες παραγωγής, χρήσης, συντήρησης και ελέγχου του σκυροδέματος καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν την χρήση του.
10. Απαριθμεί τους επαγγελματικούς κινδύνους, τα μέσα προστασίας και τις τεχνικές πρώτων βοηθειών.
11. Παρουσιάζει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ορθής χρήσης πηγών ενέργειας και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.
12. Παρουσιάζει τους κανονισμούς και τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας εργοταξίων, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων, δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την έννοια της επιχειρηματικότητας.
13. Αντιλαμβάνεται άρτια την τεχνική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της εργασίας τους διενεργώντας επαγγελματική επικοινωνία τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκτελεί με τεχνική αρτιότητα μεθόδους και μετρήσεις βασικών ιδιοτήτων υλικών και κατασκευών μέσω δειγματοληψίας, δοκιμών, αναλύσεων, μετρήσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
2. Διαχειρίζεται με ορθό τρόπο μηχανήματα και εργαλεία της ειδικότητάς του.
3. Εφαρμόζει άρτια βασικές αρχές θερμοπροστασίας και πυροπροστασίας παραδοσιακών κτισμάτων.
4. Παρασκευάζει και «αναπαράγει» παραδοσιακά υλικά με χρήση των αρχικών πρώτων υλών και υλικών που είναι παρόμοια και σε κάθε περίπτωση συμβατά με τα παραδοσιακά με χρήση σύγχρονων πρώτων υλών.
5. Εκτελεί σωστά αναλυτικούς υπολογισμούς ισορροπίας, στατικότητας, εντατικών μεγεθών και τις αντίστοιχες μελέτες.
6. Εφαρμόζει με τεχνικά άρτιο τρόπο μεθόδους επισκευής, συντήρησης και ενίσχυσης εφαρμόζοντας τις γνώσεις της δομικής καθώς και διατάξεις κανονισμών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων.
7. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) και εντοπίζοντας βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
8. Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών, λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας παρέχοντας πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις μικρών ατυχημάτων.
9. Ερμηνεύει επαρκώς τεχνικά σχέδια υπό διαφορετικές κλίμακες σχεδίασης.
10. Οργανώνει αποτελεσματικά το εργοτάξιο και το προσωπικό προς όφελος της εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους μελετητές, τους κατασκευαστές και το προσωπικό που μετέχει στην κατασκευή του έργου.
2. Ενεργεί με ορθολογικό τρόπο, υπεύθυνα, ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα.
3. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά τους αναθεωρώντας τις αρχικές τους γνώσεις.
4. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους του και τα συνεργεία, είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
5. Επιλύει, αυτόνομα ή συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες του χώρου, προβλήματα που δύναται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των εργασιών που εκτελεί.
6. Εργάζεται, συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση