ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει τις έννοιες και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την προώθηση των πωλήσεων, τη διαφήμιση, τα διαφημιστικά μέσα, την καταναλωτική αγορά και τη συναφή έρευνα.
2. Περιγράφει τα είδη, τις λειτουργίες και τους φορείς της διαφήμισης.
3. Παρουσιάζει τα τμήματα μιας διαφημιστικής εταιρείας, καθώς και τα ποιοτικά-ειδικά χαρακτηριστικά των ειδικοτήτων που συνεργάζονται σε αυτά.
4. Συνοψίζει συγκριτικά τα στάδια και τις ιδιαιτερότητες δημιουργίας ενός διαφημιστικού μηνύματος ανάλογα με το διαφημιστικό Μέσο για το οποίο προορίζεται.
5. Εξηγεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων διαφημιστικών Μέσων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους (ποιοτικές και ποσοτικές παράμετροι επιλογής) στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας.
6. Προσδιορίζει και ταξινομεί τους παράγοντες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που επιδρούν στη στρατηγική μάρκετινγκ ενός προϊόντος.
7. Αξιολογεί την αντίληψη του καταναλωτικού κοινού για τη διαφήμιση σε όλο το φάσμα των Μέσων επικοινωνίας.
8. Αναγνωρίζει τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη σύγχρονων δραστηριοτήτων διαφήμισης και μάρκετινγκ, στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής και διαδικτυωμένης κοινωνίας.
9. Εξηγεί με ενάργεια τη σημασία και τον τρόπο εφαρμογής της έρευνας (ποιοτικής και ποσοτικής) στο πλαίσιο των διαδικασιών του μάρκετινγκ και της διαφήμισης.
10. Περιγράφει τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά των οπτικών, ακουστικών και πολυμεσικών διαφημιστικών μηνυμάτων.
11. Προσδιορίζει τις βασικές αρχές και διαδικασίες του εμπορικού δικαίου.
12. Αναλύει τις βασικές διαδικασίες και λειτουργίες που σχετίζονται με τις δημόσιες σχέσεις.
13. Αναλύει πλεονεκτήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μορφές διαφήμισης στο διαδικτυακό περιβάλλον.
14. Ερμηνεύει τις βασικές θεωρίες και τεχνικές της επικοινωνίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει δημιουργικές και αποτελεσματικές διαφημιστικές στρατηγικές με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού και των στρατηγικών επικοινωνίας των ανταγωνιστών.
2. Εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες ενέργειες-στρατηγικές προώθησης/μάρκετινγκ, έχοντας προηγουμένως αξιολογήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς.
3. Εφαρμόζει τις κατάλληλες ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγοράς για την αποτελεσματική τοποθέτηση, προώθηση και ανάπτυξη ενός προϊόντος στην αγορά.
4. Σχεδιάζει και εκτελεί το διαφημιστικό πρόγραμμα ενός προϊόντος ή μιας σειράς προϊόντων.
5. Επιλέγει τα κατάλληλα διαφημιστικά Μέσα στο πλαίσιο μιας καμπάνιας, με βάση τις αρχές που ισχύουν για την έρευνα, την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό των διαφημιστικών Μέσων.
6. Συντάσσει ορθά το κείμενο ενός διαφημιστικού μηνύματος ανάλογα με το διαφημιστικό Μέσο για το οποίο προορίζεται και τα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο στοχεύει (target-group).
7. Συντάσσει ολοκληρωμένα την πλήρη δομή μιας διαφημιστικής πρότασης ανάλογα με τους στόχους του πελάτη και το Μέσο επικοινωνίας για το οποίο προορίζεται.
8. Συνθέτει και υλοποιεί ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ.
9. Εφαρμόζει ολοκληρωμένα τα βήματα στρατηγικού σχεδιασμού για τη δημιουργία ενός προγράμματος προώθησης πωλήσεων και αξιοποιεί εποικοδομητικά τα εργαλεία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.
10. Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται δημιουργικά με τα στελέχη μιας διαφημιστικής εταιρείας με στόχο την υλοποίηση διαφημιστικών μηνυμάτων για όλα τα Μέσα επικοινωνίας με βάση τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τα στάδια παραγωγής που αρμόζουν σε κάθε είδος Μέσου.
2. Συμβάλει εποικοδομητικά στη διατύπωση και υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας ενός διαφημιζόμενου προϊόντος ή μιας διαφημιζόμενης υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως είναι οι συμπεριφορές του καταναλωτικού κοινού, το ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, το επικοινωνιακό πεδίο εν γένει.
3. Ενστερνίζεται στην επιτέλεση του έργου του τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
4. Αναθεωρεί και ανανεώνει τις πρακτικές προώθησης και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις του επικοινωνιακού πεδίου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση