ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ (ισχύει από 2009Β)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ, Windows και Mac OS.
2. Απαριθμεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εφαρμογές λογισμικού επεξεργασίας ήχου.
3. Διευκρινίζει όρους από λεξιλόγιο εξειδικευμένης ορολογίας.
4. Ερμηνεύει τη θεωρία και τις μεθόδους παραγωγής μουσικής.
5. Διακρίνει τις βασικές περιοχές ακουστικών συχνοτήτων (Hi, Mid, Low).
6. Αντιλαμβάνεται το ρυθμό μουσικού έργου ανάλογα με το είδος του.
7. Έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης διαγράμματος ροής σήματος ήχου.
8. Περιγράφει με λεπτομέρειες όλα τα είδη μικροφώνων.
9. Απαριθμεί όλα τα στάδια επεξεργασίας ήχου σε κονσόλα μίξης.
10. Αναλύει τις τεχνικές και τις διαδικασίες της επεξεργασίας ήχου και των ηχητικών εφέ, που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση μιας παραγωγής.
11. Αναγνωρίζει όλες τις πληροφορίες που παρέχει ένα Spectrum analyzer.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επιλέγει βάσει χαρακτηριστικών τις συσκευές που είναι απαραίτητες για μια παραγωγή, τις συνδέει και τις ρυθμίζει κατάλληλα για την επεξεργασία σήματος ήχου, σύμφωνα με το ανάλογο διάγραμμα ροής.
2. Εκτελεί απρόσκοπτα εργασίες σε Avid/Pro tools και Steinberg/Cubase, WaveLab.
3. Εφαρμόζει ευρύ φάσμα τεχνικών επεξεργασίας ήχου και ακουστικών εφέ με τη χρήση του συνόλου των συσκευών και εφαρμογών που παρέχονται σε ένα σταθμό εργασίας ήχου (λήψη, διόρθωση, μίξη, δρομολόγηση, εφέ, κλπ.).
4. Εισάγει, διαμορφώνει και ενσωματώνει ήχους και μουσική στο έργο.
5. Εφαρμόζει εξειδικευμένες τεχνικές επεξεργασίας ήχου και ηχητικών εφέ με βάση τις απαιτήσεις μιας παραγωγής.
6. Εκτελεί εξίσου αποτελεσματικά τεχνικές λήψης και επεξεργασίας ήχου, τόσο στο πλαίσιο ζωντανής παράστασης όσο και μαγνητοσκοπημένης και ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγής (δισκογραφία, ΡΑ, τηλεοπτική, κινηματογραφική, νέα Μέσα).
7. Προσαρμόζει επιτυχώς την εργασία του ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του (δισκογραφία, ΡΑ, τηλεοπτική, κινηματογραφική, παραγωγή νέων μέσων επικοινωνίας).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Λειτουργεί είτε ως μοναδικός υπεύθυνος του έργου, είτε συνεργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας ηχοληπτών που συνδυάζονται στην ίδια παραγωγή.
3. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, όταν και όπου απαιτηθεί, ανάλογα με την εξειδίκευση και την εμπειρία του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση