ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγός)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ, Windows και Mac OS.
2. Διατυπώνει βασικές έννοιες οικονομικής θεωρίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εργατικού και εμπορικού δικαίου.
3. Αναγνωρίζει τα στάδια συγγραφής και ανάγνωσης όλων των ειδών σεναρίου.
4. Απαριθμεί δέκα (10) τουλάχιστον ομάδες επαγγελματιών που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία οπτικοακουστικού έργου.
5. Διευκρινίζει όρους από λεξιλόγιο εξειδικευμένης ορολογίας (Μέσων Επικοινωνίας).
6. Διατυπώνει βασικές αρχές σκηνοθεσίας, καθώς και τη μεθοδολογία που εφαρμόζει ο σκηνοθέτης.
7. Διακρίνει δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές λογισμικού επεξεργασίας βίντεο.
8. Ξεχωρίζει τα είδη μετάβασης/μίξης από πλάνο σε πλάνο.
9. Διατυπώνει βασικές αρχές ηχοληψίας και επεξεργασίας ήχου.
10. Διακρίνει τις διαφορές στα διάφορα formats κινηματογράφου, τηλεόρασης και νέων Μέσων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων (Ms Excel, Mac Numbers).
2. Καταρτίζει προϋπολογισμό πόρων-εξόδων, χρονοδιάγραμμα κάθε σταδίου παραγωγής και τηρεί τα αναλογούντα οικονομικά στοιχεία κατά την εξέλιξη της παραγωγής.
3. Συμφωνεί τις αμοιβές των εμπλεκομένων επαγγελματιών και φορέων.
4. Οργανώνει την προετοιμασία και τα γυρίσματα μιας παραγωγής.
5. Διαχειρίζεται παραγωγές διαφόρων ειδών, ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας, ταινίες μικρού μήκους, συνεντεύξεις διαφημίσεις κλπ. σε επαγγελματικό επίπεδο.
6. Ελέγχει το ευρύ φάσμα διαδικασιών λήψης και επεξεργασίας βίντεο/ήχου και οπτικών/ακουστικών εφέ με τη χρήση του συνόλου του εξοπλισμού που φροντίζει να είναι διαθέσιμος.
7. Επικοινωνεί αποτελεσματικά τις ιδέες, το σενάριο και τις προσδοκίες της παραγωγής σε γραπτή μορφή, προς συνεργάτες, χρηματοδότες ή/και πελάτες.
8. Φροντίζει τη διανομή της παραγωγής, εξασφαλίζοντας τα αναλογούντα έσοδα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του μέσου ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
3. Αναλύει το κόστος και τις διαδικασίες, που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση μιας παραγωγής, με βάση το σενάριο, και διαπραγματεύεται οικονομικά στοιχεία (αμοιβών, κόστους, εσόδων).
4. Λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά ανεξάρτητα από το είδος της οπτικοακουστικής παραγωγής (τηλεοπτική, κινηματογραφική, νέων Μέσων).
5. Λαμβάνει με υπευθυνότητα αποφάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής.
6. Αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και την ευθύνη συνεργασίας με καλλιτέχνες, πλήρωμα, διανομείς και ΜΜΕ.
7. Συνεργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας παραγωγής.
8. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, όταν και όπου απαιτηθεί, ώστε να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν.
9. Ενημερώνεται συστηματικά για τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση