ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Monteur) (ισχύει από 2010Β)

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ, Windows και Mac OS.
2. Απαριθμήσει τέσσερις (4) τουλάχιστον εφαρμογές λογισμικού επεξεργασίας βίντεο.
3. Διευκρινίζει όρους από λεξιλόγιο εξειδικευμένης ορολογίας.
4. Διακρίνει τα βασικά είδη πλάνων και κινήσεων της μηχανής λήψης.
5. Απαριθμεί τα είδη μετάβασης/μίξης από πλάνο σε πλάνο και το ρόλο του καθενός.
6. Διακρίνει τις διαφορές στα διάφορα formats κινηματογράφου, τηλεόρασης και νέων Μέσων.
7. Αναγνωρίζει όλες τις πληροφορίες που παρέχουν τα Waveform Monitor και Vectorscope.
8. Ερμηνεύει διαγράμματα ροής σήματος (video και ήχου).
9. Αντιλαμβάνεται το ρυθμό μουσικού έργου ανάλογα με το είδος του.
10. Διακρίνει τις βασικές περιοχές ακουστικών συχνοτήτων (Hi, Mid, Low).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει με επάρκεια τις τεχνικές μοντάζ για διάφορα είδη οπτικοακουστικής παραγωγής.
2. Εφαρμόζει, με βάση το σενάριο, τις τεχνικές και τις διαδικασίες της επεξεργασίας βίντεο και οπτικών εφέ, τα οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
3. Συνδέει και ρυθμίζει κατάλληλα όλες τις απαραίτητες για την επεξεργασία συσκευές (audio & video) σύμφωνα με το ανάλογο διάγραμμα ροής σήματος.
4. Επεξεργάζεται βίντεο διαφόρων ειδών, ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας, ταινίες μικρού μήκους, συνεντεύξεις διαφημίσεις κλπ. σε επαγγελματικό επίπεδο.
5. Εκτελεί απρόσκοπτα εργασίες σε Avid και Final Cut.
6. Εφαρμόζει ευρύ φάσμα τεχνικών επεξεργασίας βίντεο/ήχου και οπτικών/ακουστικών εφέ με τη χρήση του συνόλου των συσκευών και εφαρμογών που παρέχονται σε ένα editing suit (μοντάζ, μίξη, color correction, DVE κλπ.)
7. Εισάγει, διαμορφώνει και ενσωματώνει ήχο και μουσική στο έργο.
8. Εκτελεί μοντάζ «rough cut» σε κινηματογραφικό φιλμ.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί με βάση τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του μέσου ή του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
3. Λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά ανεξάρτητα από το είδος της οπτικοακουστικής παραγωγής (τηλεοπτική, κινηματογραφική, νέων Μέσων).
4. Ενεργεί εξίσου αποτελεσματικά σε περιβάλλον με πολυκάμερα συστήματα ζωντανής μετάδοσης (ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές, αθλητικοί αγώνες, τηλεπαιχνίδια, συναυλίες κλπ.), όσο και σε μαγνητοσκοπημένες παραγωγές.
5. Λειτουργεί αυτόνομα ή ως μέλος μιας ομάδας μοντέρ που συνεργάζονται στην ίδια παραγωγή.
6. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, όταν και όπου απαιτηθεί, ανάλογα με την εξειδίκευση και την εμπειρία του.
7. Ενημερώνεται συστηματικά για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση