ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Κατατάσσει σε κατηγορίες τα είδη του ξύλου που προορίζονται για την κατασκευή επίπλου με βάση τη φυσική διάρκεια και τη μηχανική αντοχή τους.
2. Απαριθμεί τα υλικά και τα εξαρτήματα με τα οποία κατασκευάζονται τα έπιπλα και περιγράφει τις ιδιότητές τους και τις μεθόδους παραγωγής τους.
3. Κατονομάζει τις μηχανές και τα εργαλεία κατεργασίας του ξύλου, των προϊόντων και των υποπροϊόντων του.
4. Αναγνωρίζει τα όργανα και μέσα σχεδίασης του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου και τις βασικές αρχές της σύνθεσης, της οπτικής αντίληψης και της αισθητικής.
5. Αναγνωρίζει τα βασικά μαθηματικά και τα μετρικά μεγέθη τα οποία είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς επιφανειών, όγκων, βάρους και άλλων μέτρων σε σχέση με την ειδικότητά του.
6. Κατονομάζει τους βασικούς κανόνες εργονομίας και ανθρωπομετρίας.
7. Αναφέρει βασικούς νόμους της φυσικής και ειδικότερα τις δυνάμεις που ασκούνται κατά την κατασκευή και τη χρήση των επίπλων.
8. Αναγνωρίζει τα εργαλεία και τα προγράμματα Η/Υ για την εισαγωγή στοιχείων, την απλή επεξεργασία κειμένου, την εύρεση πληροφοριών, τη σχεδίαση κ.ά.
9. Κατονομάζει την ορολογία του κλάδου του από όποια γλώσσα κι αν προέρχεται.
10. Διακρίνει τις βασικές περιόδους εξέλιξης στην ιστορία του επίπλου και αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά έπιπλα από κάθε περίοδο.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει κάθε είδος επίπλου και συστήματα επίπλων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εργονομίας και της ανθρωπομετρίας.
2. Σχεδιάζει πρωτότυπες προτάσεις επίπλων σύμφωνα με τις νέες τάσεις τις εποχής, τις ανάγκες της αγοράς, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα νέα υλικά. Παρουσιάζει τα ανάλογα σχέδια με κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά.
3. Προτείνει διάφορες μεθόδους της κατασκευής επίπλων και των επιμέρους εργασιών που έχουν σχέση με τα υποβαλλόμενα σχέδιά του.
4. Χειρίζεται με ακρίβεια εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιούνται για τον βιομηχανικό σχεδιασμό των επίπλων.
5. Συλλέγει και αξιολογεί πληροφορίες από διάφορες πηγές (εκθέσεις, διαδίκτυο, λευκώματα κ.ά.) και τις αξιοποιεί αναλύοντας τα δεδομένα με δημιουργικό τρόπο στον σχεδιασμό κάθε επίπλου.
6. Συντάσσει κοστολογικό κατάλογο με αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών κάθε τμήματος και του συνόλου των επίπλων.
7. Προβαίνει σε ποιοτικό έλεγχο επίπλου γνωρίζοντας τα συστατικά μέρη και ελέγχοντας το βαθμό ασφαλείας που παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν.
8. Χρησιμοποιεί τα προγράμματα Η/Υ (CAD) που υποβοηθούν την εργασία του (σχεδιασμός δισδιάστατων και τρισδιάστατων απεικονίσεων).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου παραγωγής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί.
2. Αναλαμβάνει αυτόνομα σχεδιασμό επίπλων και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως επιπλοποιούς, ξυλουργούς, τζαμάδες, μηχανικούς, προμηθευτές, τεχνικούς παραδοσιακών τεχνών, ζωγράφους, διακοσμητές, αρχιτέκτονες κ.ά. για την υλοποίηση των επίπλων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση