ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΑΛΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα μηχανήματα και όργανα που προορίζονται για την κατασκευή και επισκευή των γυάλινων επιστημονικών οργάνων.
2. Κατονομάζει τις πρώτες ύλες, τις ιδιότητές τους και τις βασικές πηγές και στάδια παραγωγής γυαλιού κάθε ποιότητας.
3. Αναγνωρίζει και περιγράφει τη δομή, σύνθεση, φυσιολογία, σύσταση και τις διάφορες φυσικές, χημικές, μηχανικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές και θερμικές ιδιότητες του γυαλιού.
4. Κατονομάζει τις τεχνικές κατασκευής και επισκευής όλων των ειδών των γυάλινων συσκευών και οργάνων.
5. Διακρίνει τα κυριότερα είδη γυάλινων οργάνων και συσκευών που χρησιμοποιούνται στα χημικά, μικροβιολογικά και ερευνητικά εργαστήρια με γνώση των ποιοτικών και τεχνικών κατηγοριών κάθε τύπου.
6. Περιγράφει τις βασικές αρχές ενός μηχανολογικού σχεδίου και αναγνωρίζει τα σχέδια διαφόρων συσκευών και οργάνων.
7. Περιγράφει τα μέτρα και τους κανόνες ασφάλειας κατά τη διάρκεια επεξεργασίας, κατασκευής, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης γυάλινων αντικειμένων.
8. Απαριθμεί τα είδη καθαρισμού και συντήρησης των γυάλινων οργάνων και συσκευών.
9. Αναγνωρίζει τις βασικές διεργασίες αποθήκευσης, συσκευασίας και μεταφοράς γυάλινων αντικειμένων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται αποτελεσματικά τα εργαλεία και τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή γυάλινων συσκευών και οργάνων.
2. Κατασκευάζει και επισκευάζει γυάλινες κατασκευές που προορίζονται για εφαρμογές φυσικοχημείας, οινολογίας, ποτοποιίας κ.ά. (π.χ. σταγονόμετρα – ακροφύσια, ψυκτήρες, αποστακτήρες, αποστακτικές συσκευές, χωνία, φύσιγγες, αμπούλες, σφαίρες, σερπαντίνες).
3. Εφαρμόζει επιτυχώς τις κυριότερες τεχνικές μορφοποίησης γυάλινων αντικειμένων όπως, εμφύσηση, έκχυση, κυλίνδρωση κ.ά.
4. Ελέγχει την ποιότητα των τελικών προϊόντων γυαλιού.
5. Κατασκευάζει και επισκευάζει επιτυχώς συσκευές και όργανα μικροβιολογίας-τοξικολογίας, όπως και μικροεξαρτήματα ηλεκτρονικών εργαστηριακών συσκευών.
6. Οργανώνει την αποθήκευση, τη συσκευασία και τη μεταφορά των γυάλινων αντικειμένων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου εργαστηρίου, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
2. Εργάζεται αυτόνομα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την παράδοση των επιστημονικών οργάνων που κατασκευάζει ή επισκευάζει.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως υαλουργούς, χημικούς, μηχανικούς, σχεδιαστές κ.ά. για την κατασκευή των γυάλινων οργάνων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση