ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ

Περιγραφή

Ο/ H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί και περιγράφει τα εργαλεία, τα υλικά και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της καλλιτεχνικής και βιομηχανικής βιβλιοδεσίας.
2. Περιγράφει με ακρίβεια τα στάδια υλοποίησης όλων των ειδών της βιβλιοδεσίας.
3. Αναγνωρίζει τα είδη των βιβλίων και της βιβλιοδεσίας και τα περιγράφει με ακρίβεια.
4. Αναγνωρίζει τη διάταξη των μηχανών και των εγκαταστάσεων βιβλιοδεσίας και περιγράφει τη χρήση τους σε κάθε είδους παραγωγή.
5. Κατονομάζει τα στάδια συντήρησης φθαρμένων εξωφύλλων και εσωτερικών σελίδων παλαιών και νέων βιβλίων.
6. Αναφέρει την ιστορία του βιβλίου και της βιβλιοδεσίας μέχρι σήμερα και επισημαίνει τους σταθμούς εξέλιξης και αλλαγής μορφής της στην πορεία της ιστορίας.
7. Κατονομάζει τον εξοπλισμό εργαστηρίου φωτοαναπαραγωγής και αναγνωρίζει τη διαδικασία λιθοφωτογράφισης και μοντάζ (συναρμολόγησης φιλμ για κατασκευή εκτυπωτικής πλάκας).
8. Περιγράφει τη θεωρία του χρώματος και την εφαρμογή της στις γραφικές τέχνες.
9. Αναγνωρίζει όλες τις γνωστές μεθόδους εκτύπωσης και κατονομάζει τα στάδια παραγωγής εντύπου και των ειδικών περατώσεων που σχετίζονται με το στάδιο της βιβλιοδεσίας.
10. Γνωρίζει βασικά στοιχεία χημείας, τα οποία σχετίζονται με τα βιβλιοδετικά υλικά.
11. Απαριθμεί τα εργαλεία, τα αρχεία και τα προγράμματα Η/Υ για τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων που προορίζονται για την εκτύπωση εντύπων.
12. Αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική και την ελληνική νομοθεσία για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία σε σχέση με τα βιβλιοδετεία.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Διπλώνει, βάσει προδιαγραφών, οποιοδήποτε έντυπο με ακρίβεια.
2. Χειρίζεται αποτελεσματικά τα εργαλεία, τα υλικά και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την καλλιτεχνική βιβλιοδεσία.
3. Είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία των μηχανημάτων της βιομηχανικής βιβλιοδεσίας και παρακολουθεί όλα τα στάδια της βιβλιοδετικής παραγωγής.
4. Αξιολογεί την εκάστοτε παραγγελία και οργανώνει το είδος της βιβλιοδεσίας που θα ακολουθήσει.
5. Εκτιμά σε παλιές βιβλιοδεσίες λύσεις βελτίωσης ή ξαναδεσίματος του βιβλίου και οργανώνει τη σειρά των εργασιών.
6. Ελέγχει το ορθό δέσιμο των τυπογραφικών φύλλων σε σώμα βιβλίου και την ποιότητα συγκόλλησης του εξωφύλλου ώστε να γίνει ο απαραίτητος ποιοτικός έλεγχος πριν την παράδοση των βιβλίων στον πελάτη.
7. Είναι εξοικειωμένος με τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, όπως και με την περιβαλλοντική πολιτική σε σχέση με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.
8. Καταγράφει τα στάδια παραγωγής σε δελτίο παραγγελίας και διαμορφώνει ένα βασικό κοστολόγιο των υπηρεσιών για τη διαδικασία βιβλιοδεσίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου παραγωγής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί.
2. Αναλαμβάνει αυτόνομα τη βιβλιοδεσία βιβλίων και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως λιθογράφους, τυπογράφους, μεταφορείς, προμηθευτές κ.ά., οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την παραγωγή των βιβλιοδεσιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση