ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Περιγραφή

Ο/ H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Κατονομάζει τις εφαρμογές στις οποίες αναπτύσσεται η τέχνη της γραφιστικής (λογότυπα, έντυπα, οθόνες, συσκευασίες κ.ά.).
2. Αναγνωρίζει τα στοιχεία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, του χρώματος και τις αρχές της σύνθεσης.
3. Αναγνωρίζει τα είδη των εντύπων και τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους.
4. Απαριθμεί και περιγράφει τις μεθόδους εκτύπωσης και τα στάδια της παραγωγής για την έντυπη και πολυμεσική παραγωγή.
5. Ερμηνεύει και αποκωδικοποιεί το χρώμα γραφικών τεχνών και πολυμεσικών εφαρμογών σε σχέση με τα χρωματικά συστήματα, μοντέλα και καταστάσεις.
6. Διακρίνει και περιγράφει τα χαρακτηριστικά των γραμματοσειρών, εικόνων και γραφικών κάθε κατηγορίας.
7. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εργαλεία και το περιβάλλον των ψηφιακών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών εντύπου, πολυμέσων και ιστοσελίδας.
8. Περιγράφει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές επεξεργασίες κειμένου, εικόνας, μακέτας και κινούμενης εικόνας.
9. Αναγνωρίζει και περιγράφει τις αισθητικές περιόδους των έργων τέχνης ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν.
10. Κατονομάζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και πολυμέσων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει γραφιστικές λύσεις για επαγγελματικές εφαρμογές (έντυπα, λογότυπα κ.ά.).
2. Συνθέτει στοιχεία, όπως κείμενα, εικόνες, γραφικά και video για τη δημιουργία μακετών εντύπου και πολυμέσων.
3. Αιτιολογεί τις επιλογές των εικαστικών λύσεων που προτείνει.
4. Επεξεργάζεται ψηφιακά κείμενα, εικόνες, κινούμενες εικόνες και γραφικά σε όποια λειτουργικά συστήματα του παρέχονται (Macintosh/PC).
5. Χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης του Η/Υ, όπως εκτυπωτής, ψηφιακός σαρωτής, μονάδες μνήμης κ.ά.
6. Δημιουργεί και αναπτύσσει ιστοσελίδες.
7. Παρακολουθεί και ελέγχει τα στάδια παραγωγής εντύπου και πολυμέσων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών του και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που του έχουν ορίσει.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση και την ποιότητα των εργασιών του.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως κειμενογράφους, εικονογράφους, προγραμματιστές, τυπογράφους κ.ά. για την υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση