ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα μέρη και τα λειτουργικά συστήματα της εκτυπωτικής μηχανής όφσετ και μπορεί να εξηγήσει με ακρίβεια το ρόλο του καθενός στην εκτυπωτική διαδικασία.
2. Περιγράφει την εκτυπωτική διαδικασία που ακολουθείται σε μια εκτυπωτική μονάδα και τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας εκτύπωσης.
3. Διακρίνει τα υλικά (μελάνια, βερνίκια κ.ά.), τα χαρτιά, χαρτόνια και άλλα υποστρώματα και τις ιδιότητές τους που χρησιμοποιούνται κατά την εκτυπωτική διαδικασία για την παραγωγή εντύπου.
4. Αναγνωρίζει τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την κατασκευή της εκτυπωτικής πλάκας και περιγράφει τα στάδια που ακολουθούνται χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα με τη μέθοδο της φωτομεταφοράς.
5. Απαριθμεί και περιγράφει τα εργαλεία και τα υλικά για τη συντήρηση των μηχανών.
6. Κατονομάζει όλα τα είδη των εκτυπωτικών μηχανών όλων των εκτυπωτικών μεθόδων ανεξάρτητα από το κριτήριο ομαδοποίησής τους (μέγεθος, πύργοι, αυτοματοποίηση κ.ά) και αναφέρει τις δυνατότητές τους για την εκτύπωση διάφορων ειδών εντύπου.
7. Αναγνωρίζει τα λιθογραφικά φιλμ, τα είδη των κουκκίδων (ράστερ) και τα είδη των μοντάζ που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εκτυπωτικής πλάκας.
8. Αναγνωρίζει τα στάδια εξέλιξης των γραφικών τεχνών από τη γένεσή τους μέχρι σήμερα.
9. Αναφέρει τα στάδια σχεδιασμού των εντύπων ανεξάρτητα από το σκοπό, το σχήμα και το είδος που ανήκουν. Διακρίνει και περιγράφει τα χαρακτηριστικά των γραμματοσειρών, εικόνων και γραφικών που είναι προς εκτύπωση.
10. Ερμηνεύει και αποκωδικοποιεί το χρώμα γραφικών τεχνών σε σχέση με τα χρωματικά συστήματα, μοντέλα και χρωματικές καταστάσεις.
11. Κατονομάζει τα ψηφιακά αρχεία και προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των μακετών εκτύπωσης και πολυμέσων.
12. Διακρίνει τα απόβλητα τα οποία προέρχονται από μια τυπική εκτυπωτική μονάδα και αναγνωρίζει τη νομοθεσία που αφορά την περιβαλλοντική πολιτική.
13. Αναγνωρίζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με βάση την ευρωπαϊκή πολιτική και ελληνική νομοθεσία που αφορά στην ειδικότητά του.
14. Αναφέρει τα στάδια κοστολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά, τις κατασκευές και τις εργασίες για την ολοκλήρωση και παράδοση ενός εντύπου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται, ρυθμίζει και συντηρεί (με αποτελεσματική χρήση των βιβλίων συντήρησης) κάθε εκτυπωτική μηχανή όφσετ.
2. Λύνει προβλήματα ειδικών θεμάτων εκτύπωσης, όπως συμπτώσεων των χρωμάτων, γωνιάσματος υποστρώματος, ειδώλων κ.ά.
3. Κατασκευάζει εκτυπωτικές πλάκες με τη μέθοδο της φωτομεταφοράς χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα.
4. Εφαρμόζει τις οδηγίες μακέτας ή προσχεδίου γραφίστα ή καλλιτεχνικού επιμελητή.
5. Ελέγχει το μοντάζ που προορίζεται για την κατασκευή της εκτυπωτικής πλάκας.
6. Επιλέγει και παραγγέλλει τα κατάλληλα υλικά και τις σωστές τους ποσότητες για την εκτύπωση εντύπου κάθε είδους.
7. Συγκροτεί ένα βασικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
8. Παρακολουθεί και επιβλέπει τα στάδια παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου της προεκτύπωσης, και τις επεξεργασίες αποπεράτωσης που ακολουθούν την εκτύπωση.
9. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον εργασιακό χώρο.
10. Έχει εξοικειωθεί με τα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις εκτυπωτικές εργασίες.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εργάζεται αυτόνομα ή με βοηθό ανάλογα με το είδος της όφσετ.
2. Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή ή τεχνικού προϊστάμενου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών τους και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ορισθεί.
3. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για άλλα στάδια της παραγωγής, όπως βιβλιοδέτες, μεταφορείς, μοντέρ, γραφίστες κ.ά. για την ορθή και ποιοτική εκτύπωση.
4. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο της εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση