ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

Ο/ Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εργαλεία, τα προγράμματα και τα είδη των αρχείων που είναι απαραίτητα για την ψηφιακή επεξεργασία της κινούμενης εικόνας και τη σχεδίαση γραφήματος.
2. Περιγράφει τα όργανα και υλικά σχεδίασης εικόνων και γραφημάτων με μέθοδο στο χέρι.
3. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία του σχεδίου, του χρώματος και τις βασικές αρχές της σύνθεσης.
4. Διακρίνει βασικά στοιχεία μουσικής και βασικές αρχές ανάπτυξης σεναρίου και οργάνωσης σκηνοθεσίας.
5. Αναφέρει τις ιδιότητες των χρωμάτων και την αξία τους στη σύνθεση των σχεδίων και γραφημάτων.
6. Ερμηνεύει και αποκωδικοποιεί το χρώμα γραφικών τεχνών και πολυμεσικών εφαρμογών σε σχέση με τα χρωματικά συστήματα, μοντέλα και καταστάσεις.
7. Περιγράφει τις βασικές τεχνικές της κινούμενης εικόνας και τα στάδια ανάπτυξής της.
8. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εικαστικά ρεύματα έργων τέχνης, επίσης τους βασικούς σταθμούς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του κινουμένου σχεδίου ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν.
9. Αναφέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την παραγωγή έργου κινούμενης εικόνας.
10. Απαριθμεί και περιγράφει τις μεθόδους εκτύπωσης για την έντυπη και πολυμεσική παραγωγή.
11. Περιγράφει τα είδη των φωτογραφικών μηχανών και αναφέρει τα εξαρτήματά τους.
12. Αναγνωρίζει τις πηγές φωτισμού και περιγράφει τη χρησιμότητά τους στη λήψη φωτογραφίας.
13. Διακρίνει τις φυσικές κινήσεις ανθρώπων και ζώων και περιγράφει τα στάδια ολοκλήρωσής τους.
14. Αναγνωρίζει τις οικογένειες γραμμάτων και διακρίνει το στυλ και το μέγεθός τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει σκίτσα για ταινίες κινουμένων σχεδίων και για οθόνες πολυμέσων.
2. Σχεδιάζει πολλαπλά προσχέδια στο χέρι ακολουθώντας τους κανόνες κίνησης για την παρουσίαση εικαστικών λύσεων σε θέματα που προορίζονται για κινούμενη εικόνα.
3. Φωτογραφίζει μοντέλα σταθερά ή σε διάφορα στάδια της κίνησής τους.
4. Επεξεργάζεται ψηφιακά εικόνες και σχέδια με προγράμματα εικόνας και μακέτας.
5. Οργανώνει τον εξοπλισμό για την παραγωγή κινούμενης εικόνας ανεξάρτητα από την τεχνική που θα ακολουθήσει.
6. Επεξεργάζεται προσχέδια με ηλεκτρονικά προγράμματα για τον σχεδιασμό χαρακτήρων σε κίνηση σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη (3D animation) εικόνα.
7. Ολοκληρώνει μια εργασία κατασκευής ταινίας κινουμένων σχεδίων με τη σωστή χρήση της σκηνοθεσίας, των επεξεργασιών ήχου, του μοντάζ και των ειδικών εφέ.
8. Επιλέγει το θέμα του βάθους (φόντο) των κινούμενων εικόνων σε ταινίες με κριτήρια περιεχομένου, απόστασης και άλλων παραμέτρων και αιτιολογεί τις αποφάσεις του.
9. Μπορεί να διαφοροποιήσει ένα σενάριο και να τροποποιήσει τις οδηγίες του σκηνοθέτη ώστε να λύσει προβλήματα τεχνικού εξοπλισμού ή άλλων αναγκών.
10. Συνθέτει ηλεκτρονικά εικόνες, γραφικά, κείμενα, ήχους, μουσική και βίντεο σε ενιαίο αρχείο για την ολοκληρωμένη παρουσίαση έργων με αρμονική σύνθεση των επιμέρους στοιχείων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών του και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την παραγωγή μιας εργασίας και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση και την ποιότητά της.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως σεναριογράφους, ζωγράφους, μουσικούς, σκηνοθέτες κ.ά. για την ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση