ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διατυπώνει τις αρχές που διέπουν την υποκριτική τέχνη.
2. Προσδιορίζει τις βασικές περιόδους στην ιστορία της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας.
3. Αναλύει ως ηθοποιός ένα θεατρικό κείμενο σε όλες του τις διαστάσεις, φανερές και κρυφές, από όλες τις εποχές του θεάτρου.
4. Περιγράφει τα βασικότερα γεγονότα στην ιστορία του θεάτρου.
5. Εντάσσει το κάθε κείμενο και τον κάθε ρόλο στην εποχή του.
6. Περιγράφει την πρακτική και τις βασικές αρχές που διέπουν την κινηματογραφική τέχνη από τη σκοπιά του ηθοποιού.
7. Περιγράφει βασικές έννοιες σκηνοθεσίας.
8. Αναγνωρίζει την τεχνική και το ύφος της δημιουργίας και των δημιουργών του Αρχαίου Δράματος και της Κωμωδίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκφέρει ορθά το λόγο στα Νέα Ελληνικά, εφαρμόζοντας επιτυχώς τις Αρχές Αγωγής Προφορικού Λόγου – της Ορθοφωνίας.
2. Αναπτύσσει την αντοχή και την προβολή του λόγου του με τη σωστή χρήση του διαφράγματος.
3. Ανταπεξέρχεται στις ανάγκες κίνησης και χορού ανάλογα με τους ρόλους που του ανατίθενται.
4. Εφαρμόζει τεχνικές μουσικής έκφρασης ανάλογα με τις μουσικές ανάγκες ενός θεατρικού ή κινηματογραφικού έργου.
5. Ελέγχει τα υπόλοιπα μέσα έκφρασης εκτός από το λόγο και βρίσκει τρόπους να εξωτερικεύει συναίσθημα με τη χρήση του σώματος.
6. Ερμηνεύει ρόλους που του ανατίθενται από οποιοδήποτε ρεπερτόριο.
7. Εφαρμόζει την κατανόηση ενός θεατρικού κειμένου για να ενσαρκώσει σωστά και να εμπλουτίσει το χαρακτήρα τον οποίο καλείται να ερμηνεύσει.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια με το ανθρώπινο δυναμικό μιας θεατρικής ή κινηματογραφικής παραγωγής με στόχο την καλύτερη δυνατή μεταφορά ενός σεναρίου στη θεατρική σκηνή ή στη μεγάλη οθόνη.
2. Εργάζεται με υπευθυνότητα επιδιώκοντας την αυτογνωσία και την πειθαρχία στην επιτέλεση του έργου του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση