ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ

Περιγραφή


Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναφέρει τα στάδια κατασκευής αντικειμένων αργυροχρυσοχοΐας.
2. Περιγράφει τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής καλουπιών, χύτευσης μετάλλων, λείανσης και φινιρίσματος των προϊόντων.
3. Κατονομάζει τα μέταλλα και τα κράματα που χρησιμοποιούνται στην αργυροχρυσοχοΐα και αναφέρει τις ιδιότητές τους.
4. Απαριθμεί τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα όργανα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας.
5. Αναφέρει τις τεχνικές κόλλησης και καθαρισμού των πολύτιμων μετάλλων.
6. Απαριθμεί τα όργανα σχεδίασης και περιγράφει τη χρήση τους σε διαφορετικά είδη σχεδίου. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και τις βασικές αρχές της σύνθεσης.
7. Περιγράφει τις τεχνικές κατασκευής προπλασμάτων (δοκιμίων) των αντικειμένων που προορίζονται για κατασκευή.
8. Γνωρίζει βασικά στοιχεία και αρχές γεωλογίας για την εξέταση, ταξινόμηση, πιστοποίηση ποιότητας και γνησιότητας πολύτιμων λίθων.
9. Αναγνωρίζει τις βασικές αισθητικές περιόδους της ιστορίας τέχνης και του κοσμήματος.
10. Κατονομάζει τους κανόνες ασφαλείας στον εργασιακό χώρο σε σχέση με την ειδικότητά του.
11. Αναγνωρίζει τα εργαλεία και τα προγράμματα Η/Υ που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σχεδίων σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Κατασκευάζει κοσμήματα και αντικείμενα αργυροχρυσοχοΐας.
2. Προετοιμάζει τα απαραίτητα σχέδια των κοσμημάτων και των αντικειμένων που προορίζονται για κατασκευή.
3. Δημιουργεί πρόπλασμα (δοκίμιο - μοντέλο) των αντικειμένων προς κατασκευή.
4. Κατασκευάζει πρεσαριστά και χυτευμένα αντικείμενα.
5. Χειρίζεται τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα για την επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων και κραμάτων.
6. Διενεργεί ποιοτικό έλεγχο αντικειμένων αργυροχρυσοχοΐας.
7. Οργανώνει το εργαστήριο με βάση την εργονομία και την ασφάλεια.
8. Αξιολογεί πολύτιμους λίθους και ενημερώνεται συνεχώς για τις τάσεις των μετάλλων και των πολύτιμων λίθων, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.
9. Συντάσσει ένα βασικό κοστολόγιο για τις υπηρεσίες που παρέχει.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Αναλαμβάνει αυτόνομα κατασκευές μεταλλικών κοσμημάτων και αντικειμένων και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών του.
2. Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου παραγωγής ή καλλιτεχνικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως σχεδιαστές κοσμημάτων, μεταλλουργούς, εμπόρους κ.ά. για την κατασκευή κοσμημάτων και μεταλλικών αντικειμένων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση