ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα όργανα που είναι απαραίτητα στην κεραμική τέχνη.
2. Περιγράφει τις μεθόδους και τις τεχνικές διαμόρφωσης των αντικειμένων, τη διαδικασία κατασκευής καλουπιών και του ψησίματος των προϊόντων.
3. Κατονομάζει τα υλικά και τις τεχνικές διακόσμησης των αντικειμένων.
4. Κατονομάζει τις ιδιότητες των χρωμάτων και αναφέρει την αξία τους μέσα στη σύνθεση.
5. Αναγνωρίζει τις φυσικές και χημικές ενώσεις των πρώτων υλών κατασκευής κεραμικών, όπως του αργίλου, των υαλωμάτων κ.ά. και ειδικότερα αναγνωρίζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του πηλού και του γύψου.
6. Απαριθμεί τα όργανα και μέσα σχεδίασης που είναι απαραίτητα για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο και τις βασικές αρχές της σύνθεσης, οπτικής αντίληψης και αισθητικής.
7. Αναγνωρίζει τα βασικά μαθηματικά και τα μετρικά μεγέθη τα οποία είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς επιφανειών, όγκων, βάρους και άλλων μέτρων σε σχέση με την παραγωγή των κεραμικών αντικειμένων.
8. Αναφέρει τα στοιχεία εργονομίας και λειτουργικότητας των αντικειμένων χρήσης.
9. Διακρίνει τα στάδια εξέλιξης της τεχνολογίας της κεραμικής τέχνης, καθώς και τα χαρακτηριστικά της κεραμικής όλων των γνωστών πολιτισμών μέχρι σήμερα.
10. Διακρίνει μοτίβα κεραμικών αντικειμένων ανεξάρτητα χρονολογίας και τόπου προέλευσης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Κατασκευάζει έργα κεραμικής τέχνης όλων των ειδών, τα οποία είναι όμοια, ποιοτικά και μορφολογικά.
2. Εφαρμόζει κατάλληλα τις πρακτικές σχεδίασης, εργονομίας και διακόσμησης στη μαζική παραγωγή κεραμικών και γύψινων αντικειμένων.
3. Επιλέγει τις κατάλληλες πρώτες ύλες και υπολογίζει τις ποσότητες που απαιτούνται για την αντίστοιχη εργασία.
4. Κατασκευάζει επιτυχώς τα καλούπια των αντικειμένων που θέλει να παράξει.
5. Εφαρμόζει τις σωστές τεχνικές ψησίματος στα αντικείμενα που παράγει, ανάλογα με τη δομή τους και τα υλικά που χρησιμοποιεί.
6. Σχεδιάζει με αναπτύγματα, όψεις, τομές, κατόψεις, αξονομετρικά κ.ά. τα αντικείμενα που προορίζονται για παραγωγή.
7. Διακοσμεί και χρωματίζει κατάλληλα τα αντικείμενα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου παραγωγής ή καλλιτεχνικού επιμελητή, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
2. Αναλαμβάνει αυτόνομα κεραμικές κατασκευές έχοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση και την ποιότητα των προϊόντων.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως σχεδιαστές, προμηθευτές, πωλητές κ.ά. για τη δημιουργία και παραγωγή κεραμικών αντικειμένων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση