ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος του διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τα είδη των ζωγραφικών έργων με βάση τις τεχνικές και τα υλικά τους ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατασκευής τους.
2. Κατονομάζει τα υλικά και τις ιδιότητές τους, τα εργαλεία και τις συσκευές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των έργων ζωγραφικής.
3. Περιγράφει τις γενικές αρχές συντήρησης α) υφάσματος, β) ξύλου - ξυλόγλυπτου, γ) φορητής εικόνας, δ) τοιχογραφίας (fresco, secco) και ε) ελαιογραφίας.
4. Αναγνωρίζει τους βασικούς κανόνες αισθητικής και αρμονίας.
5. Διακρίνει την εξέλιξη των καλών τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες διάφορων πολιτισμών και καλλιτεχνικών κινημάτων.
6. Απαριθμεί τα εξαρτήματα φωτογραφικής μηχανής και περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της.
7. Αναγνωρίζει τους κανόνες του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου και κατατάσσει ιεραρχικά τα στάδια σχεδιασμού.
8. Κατονομάζει τη χημική ονοματολογία και τη βασική θεωρία της που σχετίζεται με τις διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ζωγραφικών έργων και την ταξινομεί σε οργανική και ανόργανη.
9. Απαριθμεί τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επιδρούν σε έργα τέχνης σε εσωτερικό μικροκλίμα (μουσεία, εκθέσεις, αποθήκες κ.ά.).
10. Περιγράφει τη διαδικασία αποτύπωσης των έργων ζωγραφικής με χρήση σχεδιαστικών μέσων και κατονομάζει τα διεθνώς παραδεκτά σύμβολα που χρησιμοποιούνται (χάρτης Βενετίας).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αξιολογεί φθορές και συντηρεί έργα ζωγραφικής κάθε είδους και με τις ενδεδειγμένες μεθόδους για κάθε περίπτωση.
2. Εφαρμόζει προληπτική συντήρηση των έργων ζωγραφικής, είτε αφορά σε ολόκληρα τα έργα είτε σε μεμονωμένες περιοχές τους.
3. Χειρίζεται με ευχέρεια τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία του εργαστηρίου.
4. Προβαίνει σε μετρικές αναλύσεις, αρμονικές χαράξεις και αποτυπώσεις των υπό συντήρηση έργων.
5. Επιμελείται και εποπτεύει τις εργασίες συντήρησης κάθε έργου ζωγραφικής συμπληρώνοντας το ειδικό δελτίο σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.
6. Χειρίζεται αποτελεσματικά τη φωτογραφική μηχανή για φωτογράφιση των υπό συντήρηση έργων στο σύνολό τους και σε μέρη τους.
7. Λαμβάνει μέτρα για την προστασία των χώρων έκθεσης ή φύλαξης έργων ζωγραφικής σε σχέση με τις εσωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.ά.).
8. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής στο εργαστήριο ή σε άλλον χώρο που εκτελείται έργο συντήρησης.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Αναλαμβάνει τη συντήρηση έργων ζωγραφικής αυτόνομα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και το αποτέλεσμα της εργασίας του.
1. Ακολουθεί τις οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου εργαστηρίου αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
2. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως ζωγράφους, σχεδιαστές, προμηθευτές κ.ά. και εργαστήρια χημείας, φυσικής κ.ά. για την επίλυση σύνθετων και εξειδικευμένων προβλημάτων συντήρησης των έργων ζωγραφικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση