ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί τα είδη των ζωγραφικών έργων και των αντικειμένων έργων τέχνης με βάση τα δομικά υλικά τους ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο και την τεχνική κατασκευής τους.
2. Κατονομάζει τα υλικά, τα εργαλεία και τις συσκευές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση έργων τέχνης.
3. Περιγράφει τις γενικές αρχές συντήρησης κεραμικών, μετάλλων, οργανικών υλικών, πέτρας, ψηφιδωτού και γυαλιού.
4. Αναφέρει τους βασικούς κανόνες αισθητικής και αρμονίας.
5. Διακρίνει την εξέλιξη των καλών τεχνών (ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες διαφόρων πολιτισμών και καλλιτεχνικών κινημάτων.
6. Απαριθμεί τα εξαρτήματα φωτογραφικής μηχανής και περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της.
7. Αναγνωρίζει τους κανόνες του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου και κατατάσσει ιεραρχικά τα στάδια σχεδιασμού.
8. Αναφέρει τη χημική ονοματολογία που σχετίζεται με τις διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης.
9. Κατονομάζει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επιδρούν σε έργα τέχνης και αντικείμενα ιστορικής σημασίας σε εσωτερικό μικροκλίμα (μουσεία, εκθέσεις, αποθήκες κ.ά.).
10. Περιγράφει τη διαδικασία αποτύπωσης των έργων τέχνης με χρήση σχεδιαστικών μέσων και κατονομάζει τα διεθνώς παραδεκτά σύμβολα που χρησιμοποιούνται (χάρτης Βενετίας).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εκτελεί εργασίες συντήρησης έργων τέχνης που του ανατίθενται ερμηνεύοντας τις σχετικές μελέτες ή προμελέτες συντήρησης.
2. Παρατηρεί τις φθορές και μπορεί να προτείνει κατάλληλη μέθοδο συντήρησης για κάθε αντικείμενο.
3. Αιτιολογεί τις λύσεις που επιλέγει για τη συντήρηση των αντικειμένων.
4. Καταγράφει τις εργασίες συντήρησης σε ειδικό δελτίο σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.
5. Φωτογραφίζει με την κατάλληλη τεχνική τα αντικείμενα που είναι προς αποκατάσταση.
6. Ξεκινά και ολοκληρώνει τη διαδικασία αποτύπωσης των έργων με κλασικές μεθόδους.
7. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις συσκευές του εργαστηρίου κατά τη διαδικασία συντήρησης.
8. Λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έργων τέχνης και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου εργαστηρίου, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
2. Αναλαμβάνει αυτόνομα τη συντήρηση και αποκατάσταση αντικειμένων παρακολουθώντας τα στάδια που είναι απαραίτητα και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και το αποτέλεσμα της συντήρησης.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως χημικούς, μηχανικούς, προμηθευτές, ζωγράφους, αρχαιολόγους κ.ά. για τη διεξαγωγή σύνθετων συντηρήσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση