ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί τα εργαλεία και τα μηχανήματα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή χειροποίητων κεραμικών αντικειμένων.
2. Αναφέρει τα στάδια κατασκευής των κεραμικών αντικειμένων και περιγράφει τις μεθόδους και τις τεχνικές κατασκευής τους.
3. Περιγράφει με ακρίβεια τις τεχνικές κατασκευής καλουπιών, ψησίματος, φινιρίσματος και διακόσμησης.
4. Αναφέρει τις πρώτες ύλες κατασκευής των κεραμικών, τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους και τη συμπεριφορά τους κατά τη διαδικασία ψησίματος και τη μετέπειτα χρήση τους.
5. Κατονομάζει τα όργανα και μέσα σχεδίασης του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου και περιγράφει τις βασικές αρχές της σύνθεσης, οπτικής αντίληψης και αισθητικής.
6. Αναφέρει τις ιδιότητες των χρωμάτων και την αξία τους στη διακόσμηση των αντικειμένων.
7. Αναγνωρίζει τα στοιχεία εργονομίας των αντικειμένων οικιακής χρήσης.
8. Απαριθμεί τους κανόνες ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
9. Διακρίνει τα στάδια της ιστορικής εξέλιξης της κεραμικής τεχνολογίας από την εμφάνιση της έως σήμερα, καθώς και τα χαρακτηριστικά της κεραμικής τέχνης ανεξάρτητα χρονολογίας και τόπου προέλευσης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται σωστά και με ασφάλεια τα εργαλεία και τα μηχανήματα κατασκευής κεραμικών.
2. Κατασκευάζει χειροποίητα κεραμικά αντικείμενα όλων των ειδών και με όλες τις γνωστές τεχνικές σε μοναδικά ή και σε περιορισμένα αντίγραφα.
3. Επιλέγει τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή κάθε είδους χειροποίητων κεραμικών.
4. Κατασκευάζει επιτυχώς τα καλούπια των αντικειμένων που θέλει να παράξει.
5. Εφαρμόζει τις σωστές τεχνικές ψησίματος στα αντικείμενα που παράγει ανάλογα με τη δομή τους και τα υλικά που χρησιμοποιεί.
6. Διαμορφώνει συνθέσεις πηλοπλαστικής σε επίπεδα και σε μεγάλες διαστάσεις (τραπέζι, τοιχώματα τζακιού, κ.ά.).
7. Διακοσμεί περίτεχνα τα αντικείμενα σχεδιάζοντας πρωτότυπα μοτίβα, αντίγραφα και παραλλαγές αυτών, όπως και φυτομορφικές συνθέσεις σε απλή και τρισδιάστατη μορφή.
8. Σχεδιάζει με ακρίβεια τα είδη σχεδίου που είναι απαραίτητα (όψεις, τομές, κατόψεις αξονομετρικά κ.ά.) για την κατασκευή των αντικειμένων.
9. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί τις οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή ή υπεύθυνου εργαστηρίου αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας παραγγελίες και έχει την ευθύνη για την ποιότητα και ολοκλήρωση των έργων του.
3. Σχεδιάζει και κατασκευάζει αυτόνομα τις προσωπικές του πρωτότυπες δημιουργίες ή αντίγραφα αυτών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση