ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί και περιγράφει τα δομικά μέρη που αποτελούν έναν απλό ωρολογιακό μηχανισμό (απλό κουρδιστό ρολόι).
2. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα λειτουργικά συστήματα σε ένα απλό ωρολογιακό μηχανισμό (απλό κουρδιστό ρολόι).
3. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους τεχνικούς όρους της ωρολογοποιίας ανεξάρτητα από τη γλώσσα που προέρχονται.
4. Απαριθμεί τα εργαλεία, τα υλικά και τον εξοπλισμό για τη διαδικασία συντήρησης οποιουδήποτε ωρολογιακού μηχανισμού.
5. Περιγράφει τα στάδια συντήρησης με χειρωνακτική ή μηχανική μέθοδο και τα στάδια αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης ενός ωρολογιακού μηχανισμού.
6. Αναγνωρίζει τα σημαντικότερα είδη ρολογιών ανεξάρτητα από τη χρονολογία κατασκευής τους.
7. Κατονομάζει τα συστήματα απλού και αυτόματου κουρδίσματος.
8. Αναλύει ένα μηχανολογικό σχέδιο σε σχέση με την ειδικότητά του.
9. Κατονομάζει τα στάδια εξέλιξης της ωρολογοποιίας.
10. Περιγράφει τη διαδικασία κατασκευής εξαρτημάτων ωρολογοποιίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί με ακρίβεια ένα κουρδιστό ρολόι.
2. Συντηρεί (καθάρισμα, λίπανση) με χειρωνακτική και μηχανική μέθοδο ένα ωρολογιακό μηχανισμό.
3. Διαγιγνώσκει βλάβες και προτείνει λύσεις αποκατάστασης.
4. Μπορεί να σχεδιάσει εξαρτήματα ωρολογιακού μηχανισμού που προορίζονται για αποκατάσταση σε εργαστήρια άλλης ειδικότητας (μηχανουργείο, χρυσοχοείο κλπ.).
5. Χειρίζεται με ευχέρεια τα μηχανήματα και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα στην ωρολογοποιία.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εργάζεται αυτόνομα και αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και επισκευής κάθε ρολογιού.
2. Εργάζεται με επιμέλεια τεχνικού υπεύθυνου, κατανοεί τις οδηγίες που του δίδονται και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που του έχουν ορίσει.
3. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως σχεδιαστές, μηχανικούς, ηλεκτρονικούς, χρυσοχόους κ.ά. για την επισκευή και συντήρηση ενός ρολογιού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση