ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει ένα τεχνικό (τόσο μηχανολογικό όσο και ηλεκτρολογικό) σχέδιο και σχεδιάζει μία εγκατάσταση ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκίνητα και ηλεκτρικά).
3. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων (παροχής και ελέγχου ισχύος, σημάνσεως, φωτισμού, ασφαλείας, ελέγχου, χειρισμού και ενδείξεων), ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, των συστημάτων αυτοματισμών και των πινάκων.
4. Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτροϋδραυλικών ανελκυστήρων.
6. Κατέχει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του.
7. Αναγνωρίζει τους τύπους των ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και τις μεθόδους σύνδεσής τους.
8. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά.
9. Παρουσιάζει βασικά λογισμικά προγράμματα για την εργασία του με τη χρήση Η/Υ.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί όργανα τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, κλπ.).
2. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).
3. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.).
4. Κατασκευάζει μία εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού ή ηλεκτροϋδραυλικού ανελκυστήρα από σχέδιο-μελέτη που του δίνεται.
5. Εντοπίζει τις βλάβες σε μία εγκατάσταση καθώς και στα επιμέρους στοιχεία της προχωρώντας στην αποκατάστασή τους.
6. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συντήρησης εκτελώντας τις απαραίτητες εργασίας και ελέγχοντας το αποτέλεσμα.
7. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια.
8. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.
9. Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο μίας εργασίας.
10. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της.
11. Διαχειρίζεται τα απόβλητα, στερεά και υγρά που δημιουργούνται.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας και να επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις.
2. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
3. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
5. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση