ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά.
2. Αναφέρει λογισμικά προγράμματα υποστήριξης της εργασίας του.
3. Ερμηνεει ένα τεχνικό σχέδιο (μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό) ή σκαρίφημα καθώς και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας και εργασίας.
4. Περιγράφει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκίνητα και ηλεκτρικά).
5. Παρουσιάζει με ευχέρεια όργανα τεχνικών μετρήσεων (πολύμετρα, βαττόμετρα κλπ.),
6. Αναγνωρίζει τα μέρη και κατανοεί τη λειτουργία και τη δομή κάθε συστήματος αυτομάτου ελέγχου.
7. Παρουσιάζει με τη χρήση λογικών πινάκων αλήθειας τη σχέση εισόδου-εξόδου των λογικών τελεστών.
8. Εξηγεί τη λειτουργία διάφορων σερβοκινητήρων καθώς και των βασικών ελέγχων και ρυθμίσεων λειτουργίας αυτών και των οργάνων ελέγχου τους.
9. Περιγράφει τα μέρη, τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ενός PLC, καθώς και την οργάνωση ενός ιεραρχικά δομημένου συστήματος ελέγχου με χρήση λογικού ελεγκτή, μικροϋπολογιστών και μικροελεγκτών.
10. Περιγράφει με σαφήνεια τους βασικούς τύπους βρόχων (ανοικτών και κλειστών) και να αναγνωρίζουν τα μέλη τους και τη σημασία τους.
11. Συσχετίζει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού, τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρολογικών υλικών και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με κυκλωματικές διατάξεις συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (μονοφασικού και τριφασικού).
12. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών και μετατροπών.
2. Προγραμματίζει σύγχρονους μικροελεγκτές για απλές εφαρμογές αυτοματισμού.
3. Συναρμολογεί κυκλωματικές διατάξεις συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (μονοφασικού και τριφασικού).
4. Εντοπίζει τις βλάβες σε μία εγκατάσταση αυτοματισμού καθώς και στα επιμέρους στοιχεία της αποκαθιστώντας και επιλύοντας τα τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
5. ακολουθεί ένα πρόγραμμα συντήρησης εκτελώντας τις απαραίτητες εργασίας και ελέγχοντας το αποτέλεσμα.
6. εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών και να λαμβάνει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής.
7. επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα για κάθε εργασία χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια.
8. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων και να χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.
9. Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο μίας εργασίας.
10. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών και αναφορών, επεξεργασία δεδομένων, πελατολόγιο κλπ.).
11. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της και διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
2. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
5. Κρίνει τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας και να επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση