ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει ένα τεχνικό (τόσο μηχανολογικό όσο και ηλεκτρολογικό) σχέδιο σχεδιάζοντας μία εγκατάσταση (σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό) ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκίνητων και ηλεκτρικών).
3. Παρουσιάζει τη λειτουργία οργάνων τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger κλπ.).
4. Αναπαράγει τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
5. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων, συνδεσμολογιών και πινάκων, γειώσεων και μονώσεων.
6. Ταξινομεί τα ηλεκτρολογικά υλικά και να τα συσχετίζει με τις ιδιότητές τους και τις χρήσεις τους.
7. Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών και των μετασχηματιστών.
8. Περιγράφει τη δομή και τα στοιχεία ενός συστήματος ελέγχου (αυτοματισμού) και να το χειρίζεται.
9. Περιγράφει τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του.
10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του από τα αγγλικά στα ελληνικά.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (μετατροπή μονάδων κλπ.).
2. Κατασκευάζει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση (συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασική ή τριφασική) από σχέδιο-μελέτη που του δίνεται.
3. Ελέγχει μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εντοπίζοντας τις πιθανές βλάβες σε αυτή καθώς και στα επιμέρους στοιχεία της προχωρώντας σε επισκευή, φροντίζοντας για την ασφαλή επαναλειτουργία τους.
4. Επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
5. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια εντοπίζοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών και λαμβάνοντας έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων και χρησιμοποιεί τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.
7. Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο μίας εργασίας.
8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.).
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της.
10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται.
11. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας του και να επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις,
2. Τηρεί με υπευθυνότητα στην εργασία του τη νομοθεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
6. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση