ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της πληροφορικής και της ιατρικής πληροφορικής.
2. Αποτυπώνει τις βασικές αρχές ιατρικής φυσικής, ανατομίας και φυσιολογίας σε σχέση με τις αρχές λειτουργίας των ιατρικών οργάνων.
3. Παρουσιάζει τη χρήση και τις βασικές αρχές λειτουργίας των διαφόρων ιατρικών οργάνων.
4. Ερμηνεύει δομικά διαγράμματα διαφόρων βαθμίδων των ιατρικών οργάνων, καθώς και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
5. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ιατρικών οργάνων και αναλύει τις λειτουργίες τους, αξιοποιώντας γνώσεις ιατρικής πληροφορικής και βιοϊατρικής τεχνολογίας.
6. Αναγνωρίζει βλάβες ιατρικών οργάνων χρησιμοποιώντας τις βασικές μεθόδους διάγνωσης.
7. Διακρίνει και αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει ένα ιατρικό όργανο χρησιμοποιώντας ορθές μεθόδους μέτρησης και παραθέτει τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
8. Παρουσιάζει τις γενικές αρχές ιατρικής πληροφορικής με την αντίστοιχη ελληνική και αγγλική ορολογία.
9. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος (hardware) των υπολογιστικών συστημάτων ιατρικής πληροφορικής και των ιατρικών οργάνων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό συστήματος (system software), λογισμικό εφαρμογών (application software) και λογισμικό ιατρικών εφαρμογών στα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
2. Συνδέει και διαχειρίζεται συστήματα ιατρικών οργάνων, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους για τις ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
3. Χειρίζεται και υποστηρίζει ιατρικά όργανα των οποίων η λειτουργία ελέγχεται από Η/Υ ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
4. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης των ιατρικών οργάνων και ενημερώνει τα μητρώα συντήρησης.
5. Εκτελεί προληπτική συντήρηση ιατρικών οργάνων χρησιμοποιώντας ορθές μεθόδους μέτρησης, τα κατάλληλα εργαλεία, όργανα και συσκευές ελέγχου σε συνδυασμό με το κατάλληλο έντυπο υλικό, τεχνικά εγχειρίδια για τον εντοπισμό βλαβών και την επίλυση προβλημάτων.
6. Συντηρεί ιατρικά όργανα σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών τους, χωρίς επίβλεψη.
7. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό ενός εργαστηρίου επισκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων.
8. Καταγράφει τα χαρακτηριστικά, τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης ιατρικών οργάνων και συντάσσει σχετικές αναφορές.
9. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του ενεργού υλικού και λογισμικού ιατρικών οργάνων εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
10. Αρχειοθετεί τεχνικά εγχειρίδια και εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας ιατρικών οργάνων, βιβλία ενημέρωσης και λογισμικά για τη διαχείριση ιατρικών οργάνων σε ένα εργαστήριο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού ιατρικών οργάνων.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες ιατρικών οργάνων και τους διαχειριστές των εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
3. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και τηρεί τους προβλεπόμενους κανονισμούς και μέτρα ασφαλείας σχετικά με τα ιατρικά όργανα.
4. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών και ιατρικών δεδομένων και εφαρμόζει τους κανόνες ηθικής ευθύνης και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας.
5. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες (π.χ. ιατρούς, νοσηλευτές, παρασκευαστές, διοικητικούς υπαλλήλους, κλπ.) που βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο.
6. Ενημερώνει το ιατρικό, νοσηλευτικό και παρα-ϊατρικό προσωπικό για θέματα χρήσης και ασφάλειας ιατρικών οργάνων.
7. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός του και τις νέες τάσεις στον τομέα των εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση