ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμων και τα υποσυστήματα του στα Μ.Ε. (αντλίες καυσίμων, ακροφύσια, βοηθ. αντλίες πετρελαίου,κ.λ.π.) όλους τους τύπους των Μ.Ε, τα εξαρτήματά τους και τις λειτουργίες τους.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίες του πετρελαιοκινητήρα, βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων, τα καύσιμα και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται και τη νομοθεσία για το θόρυβο Μ.Ε.
3. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων μετάδοσης κίνησης , διεύθυνσης, πεδήσεως (φρένα), ανάρτησης σε όσα Μ.Ε. διαθέτουν (Tractors Trucks Dampers.), διαφορικών συστημάτων, εσωτερικού/ εξωτερικού χρονισμού, λιπάνσεως, υδραυλικών συστημάτων.
4. Αναφέρει την τεχνική ορολογία , διαβάζει τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής (Service Manual) κι τα βιβλία ανταλλακτικών (Parts Book) των Μ.Ε.
5. Διακρίνει τις βασικές αρχές κατασκευής των πλαισίων και της καμπίνας χειριστών στα Μ.Ε. και τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων κυλίσεως (ερπύστριες, ράουλα κ.λ.π.) στα Μ.Ε.
6. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας συνεργείου.
7. Ερμηνεύει τα μηχανολογικά σχέδια των συστημάτων και εξαρτημάτων των Μ.Ε.
8. Περιγράφει βασικά στοιχεία μηχανικής, αντοχής υλικών, μηχανολογικού σχεδίου, στοιχείων μηχανών, ηλεκτροτεχνίας, ηλεκτρονικών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμών ,τον υπολογισμό των καυσαερίων, βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων ψύξεως και τους μηχανισμούς τους στα Μ.Ε.
9. Αναφέρει βασικές έννοιες του επαγγέλματός στα αγγλικά στα ελληνικά για τη διενέργεια βασικής επαγγελματικής επικοινωνία ς (γραπτή και προφορική
10. Απαριθμεί τα μέτρα ασφαλείας σε κάθε στάδιο της εργασίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται και συντηρεί με ορθό τρόπο εργαλεία (χειρός και ηλεκτρικά), μηχανήματα, συστήματα, συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
2. Επιλέγει & χρησιμοποιεί όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, αυτοματισμού).
3. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).
4. Επιλύει τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
5. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
6. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και να τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.
7. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) και να εντοπίζουν βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της κι να Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται (υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλτρων λαδιού κ.λ.π.).
10. Προετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας εργασίας, υπολογίζοντας τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία.
11. Υπολογίζει και προετοιμάζει τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε επισκευή συντήρηση και συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Αντιλαμβάνεται τους κανονισμούς ασφαλείας, τα μέτρα πρόληψης και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος, κατέχουν βασικές τεχνικές πυρόσβεσης.
2. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας και επιλέγει τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.
3. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσαρμόζει τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
6. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση