ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τους τύπους των κινητήρων και τους τύπους των υποσυστημάτων τους, των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, συμβατικής και νέας τεχνολογίας.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίες βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και τη νομοθεσία για το θόρυβο εξηγώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμων και τα υποσυστήματα του μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (αντλίες καυσίμων κλπ.).
3. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων: μετάδοσης κίνησης, πέδησης (φρένα), ανάρτησης, διεύθυνσης, λίπανσης, υδραυλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και των επιμέρους μηχανισμών τους στις μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα.
4. Αναγνωρίζει τα καύσιμα και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται.
5. Περιγράφει τις βασικές αρχές τεχνολογίας παρουσιάζοντας τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας συνεργείου.
6. Αναγνωρίζει όλους τους τύπους των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων αναφέροντας τα εξαρτήματά τους και τις λειτουργίες τους.
7. Ερμηνεύσει τα μηχανολογικά σχέδια των συστημάτων και εξαρτημάτων των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σχεδιάζει ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
8. Περιγράφει τα όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, αυτοματισμού).
9. Περιγράφει βασικά στοιχεία/αρχές, μηχανουργικής τεχνολογίας, μηχανικής, αντοχής υλικών, στοιχείων μηχανών, μηχανολογικού σχεδίου, ηλεκτροτεχνίας και αισθητήρων, θερμικών μηχανών, μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ ), τεχνικών αντιρρύπανσης, δυναμική και οδική συμπεριφορά μοτοσικλετών, πλαισίων και προστατευτικών εξαρτημάτων (fairing).
10. Απαριθμεί τους κανονισμούς ασφαλείας και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
11. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά διενεργώντας βασική επαγγελματική επικοινωνία (γραπτή και προφορική) στα αγγλικά χρησιμοποιώντας έννοιες του επαγγέλματος τους και τεχνικούς όρους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).
2. Χρησιμοποιεί προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους (LED, παράλληλο, OBDI & OBD II).
3. Ελέγχει κινητήρες, συστήματα μετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης (φρένα), ανάρτησης, λίπανσης, υδραυλικών συστημάτων και των επιμέρους μηχανισμών τους, σε μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες επισκευάζοντας βλάβες.
4. Χρησιμοποιεί την τεχνική ορολογία , να διαβάζει τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής (Service Manual) και τα βιβλία ανταλλακτικών (Parts Book) των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
5. Εφαρμόζει τα μέτρα πυροπροστασίας χρησιμοποιώντας σωστά πυροσβεστήρες σκόνης.
6. Χειρίζεται και συντηρεί με ορθό τρόπο μηχανήματα, εργαλεία (χειρός και ηλεκτρικά), συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
7. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας σουίτα γραφείου.
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκειά της.
10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται (υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλτρων λαδιού κλπ.).
11. Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε επισκευή συντήρηση συντάσσοντας προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
2. Συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
3. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
5. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση