ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της Πληροφορικής στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων και τοπικών δικτύων, διακρίνει και αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και τις υπηρεσίες (services).
3. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός υπολογιστικού συστήματος και αναλύει τις λειτουργίες του, εντοπίζοντας κάθε επιμέρους τμήμα που συνεισφέρει σε μια αλληλεπιδραστική (interactive) εφαρμογή.
4. Προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σημαντικότερων λειτουργικών συστημάτων.
5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων.
6. Διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης βάσεων δεδομένων (databases) και τις βασικές λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων.
7. Αποκωδικοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος εφαρμόζοντας τις απαραίτητες γνώσεις της αλγοριθμικής και ανάλυσης και σύνθεσης ενός προβλήματος με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού (Pascal, C, C++, Java, OpenGL).
8. Εξετάζει τα διάφορα συστατικά της Τεχνολογίας Πολυμέσων για εφαρμογές ψηφιακής εικόνας και ήχου με αλληλεπίδραση.
9. Αναγνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης, ανάπτυξης και προγραμματισμού διαδραστικών παιχνιδιών (video games) και αλληλεπιδραστικών (interactive) εφαρμογών.
10. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software) των υπολογιστών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
2. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό σε υλικό και λογισμικό ενός Η/Υ και τους πόρους ενός τοπικού δικτύου.
3. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λογισμικό αυτών με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
5. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και ανεξάρτητων υπολογιστών από ενδεχόμενες απειλές.
6. Διαχειρίζεται προγραμματιστικά υλικό και λογισμικό αλληλεπιδραστικών (interactive) εφαρμογών και των εργαλείων κατασκευής παιχνιδιών (video games) που διαθέτει.
7. Πραγματοποιεί ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων βάσει των σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας με χρήση κατάλληλου εξειδικευμένου λογισμικού (Photoshop).
8. Διαχειρίζεται πολυμεσικά εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (Flash) και εξειδικευμένα, ολοκληρωμένα εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών (UnReal Editor, Half Life, Doom Editor).
9. Δημιουργεί και επεξεργάζεται τρισδιάστατα γραφικά με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών (3DS Max).
10. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ψηφιοποιημένο βίντεο (video) για τη δημιουργία παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών (video games).
11. Προγραμματίζει και αναπτύσσει διαδραστικά παιχνίδια σε περιβάλλον μικροσυσκευών και Η/Υ, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.
12. Συντηρεί εφαρμογές λογισμικού προσανατολισμένου σε διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και ψυχαγωγικές εφαρμογές, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού των Η/Υ.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και τους διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
3. Συνεργάζεται αποτελεσματικά σε μία ομάδα έργου λογισμικού για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών και ψυχαγωγικών εφαρμογών σε περιβάλλον μικροσυσκευών και Η/Υ, υπό την επίβλεψη μηχανικού λογισμικού.
4. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται.
5. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
6. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
7. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός του και τις νέες τάσεις στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση