ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer)

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της Πληροφορικής στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων και τοπικών δικτύων και διακρίνει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και τις υπηρεσίες (services).
3. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός υπολογιστικού συστήματος και αναλύει τις λειτουργίες του, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
4. Προσδιορίζει τις κατηγορίες, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σημαντικότερων λειτουργικών συστημάτων.
5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων.
6. Διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης βάσεων δεδομένων (databases) και προσδιορίζει τις βασικές λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων.
7. Αποκωδικοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος εφαρμόζοντας τις απαραίτητες γνώσεις της αλγοριθμικής και ανάλυσης και σύνθεσης ενός προβλήματος με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.
8. Εξετάζει τα στοιχεία περιεχομένου και τη λειτουργικότητα που πρέπει να περιέχουν οι διαφορετικοί τύποι Ιστοσελίδων (web sites) και διαδικτυακών εφαρμογών.
9. Διερευνά τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης δυναμικών Ιστοσελίδων (web sites).
10. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software) των υπολογιστών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
2. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.
3. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό σε υλικό και λογισμικό πληροφοριακών συστημάτων παροχής Internet.
4. Συντηρεί το λογισμικό εφαρμογών τεχνολογίας Internet και τηλεματικής, με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
5. Πραγματοποιεί ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων βάσει των σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας με χρήση κατάλληλου εξειδικευμένου λογισμικού.
6. Διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ψηφιοποιημένο βίντεο (video) και ήχο για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών και διαδραστικών Ιστοσελίδων.
7. Διαχειρίζεται πολυμεσικά εργαλεία δημιουργίας Ιστοσελίδων (web sites) και εξειδικευμένα, ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης Ιστοχώρων.
8. Προγραμματίζει και αναπτύσσει διαδικτυακές εφαρμογές και Ιστοσελίδες, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.
9. Σχεδιάζει και αναπτύσσει λογισμικό εφαρμογών τεχνολογίας Internet και τηλεματικής με χρήση κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και γλωσσών προγραμματισμού.
10. Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
11. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών από ενδεχόμενες απειλές.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware), λογισμικού των Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και τους διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
3. Συνεργάζεται αποτελεσματικά σε μία ομάδα έργου λογισμικού για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής με έμφαση στις τεχνολογίες web (δημιουργία Ιστοσελίδων, Ιστοχώρων, εφαρμογών πολυμέσων, τηλεκπαίδευσης και τηλεϊατρικής), ακολουθώντας τις προδιαγραφές του λογισμικού και τις οδηγίες του υπεύθυνου ανάπτυξης.
4. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται.
5. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
6. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
7. Επιδιώκουν τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους και τις νέες τάσεις στο τομέα των εφαρμογών πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση