ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της Πληροφορικής στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων και τοπικών δικτύων, διακρίνει και αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και τις υπηρεσίες (services).
3. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός υπολογιστικού συστήματος και αναλύει τις λειτουργίες του, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
4. Προσδιορίζει τις κατηγορίες, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σημαντικότερων λειτουργικών συστημάτων.
5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές τεχνολογίας Internet και μετάδοσης δεδομένων.
6. Περιγράφει το πρότυπο αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) και διακρίνει τις βασικές λειτουργίες κάθε επιπέδου.
7. Διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης βάσεων δεδομένων (databases) και προσδιορίζει τις βασικές λειτουργίες μιας βάσης δεδομένων.
8. Αποκωδικοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος εφαρμόζοντας τις απαραίτητες γνώσεις της αλγοριθμικής και ανάλυσης και σύνθεσης ενός προβλήματος με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.
9. Διακρίνει και αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει ένα δίκτυο υπολογιστών και παραθέτει τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
10. Διατυπώνει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και τις υφιστάμενες τεχνολογίες Internet για την υποστήριξή τους.
11. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software) των υπολογιστών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
2. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.
3. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό σε υλικό και λογισμικό πληροφοριακών συστημάτων παροχής Internet και τον ενεργό εξοπλισμό δικτύου με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή, χωρίς επίβλεψη.
4. Συντηρεί υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα H/Y εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.
5. Εγκαθιστά και διαμορφώνει κατάλληλα το λογισμικό του ενεργού εξοπλισμού δικτύων Η/Υ για την παροχή υπηρεσιών Internet, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και του διαχειριστή του δικτύου.
6. Ασκεί διαγνωστικούς ελέγχους σε δικτυακές εγκαταστάσεις Η/Υ και αναγνωρίζει αιτίες βλαβών.
7. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του ενεργού εξοπλισμού, λαμβάνοντας εφεδρικά αντίγραφα του λογισμικού και εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
8. Διαχειρίζεται πολυμεσικά εργαλεία δημιουργίας Ιστοσελίδων (web sites) και εξειδικευμένα, ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.
9. Προγραμματίζει και αναπτύσσει διαδικτυακές εφαρμογές και δυναμικές Ιστοσελίδες, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις ή τις οδηγίες του υπευθύνου ανάπτυξης.
10. Διαχειρίζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
11. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών από ενδεχόμενες απειλές.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware), λογισμικού των Η/Υ, δικτύου και διαδικτυακών εφαρμογών.
2. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και τους διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις των δικτύων, τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
3. Συνεργάζεται αποτελεσματικά σε μία ομάδα έργου λογισμικού για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής με έμφαση στις τεχνολογίες web (δημιουργία Ιστοσελίδων, Ιστοχώρων, εφαρμογών πολυμέσων, τηλεκπαίδευσης και τηλεϊατρικής), ακολουθώντας τις προδιαγραφές του λογισμικού και τις οδηγίες του υπεύθυνου ανάπτυξης.
4. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται.
5. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
6. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
7. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός του και τις νέες τάσεις στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση