ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ.
2. Διατυπώνει βασικές έννοιες οικονομικής θεωρίας, κοινωνικής ψυχολογίας, αθλητικού και εμπορικού δικαίου.
3. Αναγνωρίζει την κλίμακα διοίκησης του αθλητισμού σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
4. Απαριθμεί πέντε (5) τουλάχιστον ομάδες επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εκτέλεση αθλητικού έργου (project).
5. Διατυπώνει βασικές αρχές φυσικής αγωγής, μεθοδολογίες προπονητικής διαδικασίας, καθώς επίσης μεθόδους έρευνας και αθλητικής ψυχολογίας.
6. Διευκρινίζει όρους από το λεξιλόγιο της αθλητικής ορολογίας.
7. Διακρίνει δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές εργομετρικής αξιολόγησης και στατιστικής ανάλυσης.
8. Περιγράφει βασικές αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
9. Διακρίνει τις διαφορές στα επίπεδα διοικητικής οργάνωσης του αθλητισμού στη χώρα μας (σχολικός, αγωνιστικός, μαζικός, επαγγελματικός κλπ.).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
2. Καταρτίζει προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα έργων (project) και τηρεί τα αναλογούντα οικονομικά στοιχεία κατά την εξέλιξή τους.
3. Συμφωνεί τις αμοιβές των εμπλεκομένων επαγγελματιών και φορέων.
4. Οργανώνει προγράμματα προετοιμασίας και συμμετοχής σε αγωνιστικές δραστηριότητες.
5. Διαχειρίζεται αθλητικές διοργανώσεις σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
6. Αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα στατιστικής ή εργομετρικής έρευνας.
7. Επικοινωνεί αποτελεσματικά ιδέες ανάπτυξης, προγραμματισμό και προσδοκίες, σε γραπτή μορφή προς φορείς, συνεργάτες ή/και χρηματοδότες.
8. Αναλύει το κόστος και τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση ενός έργου (project).
9. Διαπραγματεύεται οικονομικά στοιχεία (αμοιβών, κόστους, εσόδων) σε σχέση με την εκτέλεση ενός έργου (project).
10. Εξασφαλίζει τα αναλογούντα έσοδα από αθλητικές διοργανώσεις (συμμετοχές, εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα κλπ.).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί με βάση τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
3. Λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της διοργάνωσης (από ιδιωτικό γυμναστήριο ή συνοικιακό πρωτάθλημα μέχρι Ολυμπιακούς Αγώνες).
4. Είναι υπεύθυνος για τη λήξη οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων.
5. Αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και την ευθύνη συνεργασίας με αθλητές, προπονητές, προσωπικό κλπ.
6. Συνεργάζεται αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας.
7. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, όταν και όπου απαιτηθεί, ώστε να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν.
8. Ενημερώνεται συστηματικά για τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση