ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει τη θεωρία των αρμονικών λειτουργιών και αναλύει τα αρμονικά φαινόμενα της έντεχνης και της λαϊκής μουσικής.
2. Προσδιορίζει τις τεχνικές ενορχήστρωσης της εμπορικής μουσικής.
3. Περιγράφει αναλυτικά όλη τη δομή της μουσικής βιομηχανίας.
4. Αναλύει τα χαρακτηριστικά διαφόρων μουσικών συστημάτων, όπως το βυζαντινό, η ελληνική δημοτική μουσική, η μουσική των λαών της μέσης ανατολής, η μουσική των λαών της Άπω Ανατολής και η ινδική μουσική.
5. Περιγράφει την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, όπως των αρχαίων πολιτισμών, του μεσαίωνα, της αναγέννησης, του μπαρόκ, της κλασικής και ρομαντικής εποχής.
6. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών που αξιοποιούνται στις διάφορες ηχοληπτικές (και γενικότερα ηχητικές) εφαρμογές, από την πλευρά του χρήστη.
7. Περιγράφει τον ήχο (δημιουργία - διάδοση) ως φυσικό φαινόμενο, τη σχέση του με τον άνθρωπο (αφτί - φυσιολογία / ακοή - ψυχοακουστική) και τα πρακτικά αποτελέσματα, συνέπειες της σχέσης αυτής στον επαγγελματία του ήχου.
8. Διατυπώνει τα βασικά στοιχεία που διέπουν τη Μουσική Βιομηχανία, όπως η εμπορικότητα, οι συνεργάτες, τα συμβόλαια, τα δικαιώματα, η διανομή, οι εκπρόσωποι, οι δημόσιες σχέσεις, ο Τύπος, η στρατηγική και τα πρακτορεία.
9. Ερμηνεύει τη βασική ορολογία της μουσικής δισκογραφίας (τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ακούει ορθά, έχοντας καλλιεργήσει υψηλή μουσική αντίληψη.
2. Χειρίζεται επαρκώς ένα ατομικό μουσικό όργανο που επέλεξε κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του και εκτελεί βασικά σχήματα στο πιάνο.
3. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές που ισχύουν στο πεδίο της ηχοληψίας.
4. Αξιοποιεί εποικοδομητικά στο χώρο του στούντιο τα συστήματα ηχογράφησης, αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου εν γένει (αναλογικά και ψηφιακά) με βάση ένα σύνολο ενδεδειγμένων τεχνικών.
5. Επεξεργάζεται προ-ηχογραφημένο υλικό και κάνει μίξη αυτού.
6. Χειρίζεται τις δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα επαγγελματικά sequencers.
7. Εφαρμόζει τη μουσική τεχνολογία στην παραγωγή και δημιουργία μουσικής.
8. Χειρίζεται τον Η/Υ για τη δημιουργία και επεξεργασία μουσικού κειμένου.
9. Κάνει δειγματοληψία του ήχου (sampling) και την εφαρμόζει σε επαγγελματικά samplers ενός σύγχρονου studio.
10. Εγγράφει και επεξεργάζεται ηχητικό υλικό απ’ ευθείας στο σκληρό δίσκο ενός Η/Υ.
11. Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.
12. Εφαρμόζει το πρωτόκολλο MIDI.
13. Επιτελεί ολοκληρωμένα τις διαδικασίες για μία επιτυχημένη ζωντανή εμφάνιση, όπως επιλογή θεματολογίας, οργάνωση μουσικών, υλικού (hardware) και εξοπλισμού, ενορχηστρώσεις, επιμέλεια προβών, μουσική διεύθυνση, εκτέλεση σε περιβάλλον ζωντανών ακροατών, ψυχολογία, σωματική προετοιμασία και εμπορικότητα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλους τους συντελεστές ενός στούντιο ηχογραφήσεων με στόχο την άρτια επεξεργασία και αναπαραγωγή του έργου των μουσικών δημιουργών.
2. Συμμετέχει εποικοδομητικά σε μουσικά σύνολα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση