ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί τέσσερις (4) τουλάχιστον ιστορικές περιόδους με αρχαιολογικό και μουσειακό ενδιαφέρον (πρώιμη & ύστερη αρχαιότητα, βυζαντινή, μεσαιωνική, σύγχρονη).
2. Διατυπώνει με επάρκεια θέματα αρχαιολογικής νομοθεσίας.
3. Αναγνωρίζει τα στοιχεία που απαρτίζουν την τέχνη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική).
4. Αναγνωρίζει τις μορφές φθοράς των έργων από φυσικούς παράγοντες (θερμοκρασία, υγρασία, έντομα, φως).
5. Ερμηνεύει διαγράμματα ροής σήματος επικοινωνίας, εποπτείας ή συναγερμού και αναγνωρίζει τις συσκευές των συστημάτων ασφαλείας και του εξοπλισμού επικοινωνίας.
6. Αναφέρει με ευκολία στοιχεία προφύλαξης από σεισμό ή πυρκαγιά.
7. Αναγνωρίζει τα μέρη και τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
8. Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ.
9. Επικοινωνεί ικανοποιητικά σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές Η/Υ τόσο για εποπτεία χώρων και υποδομών, όσο και περιβάλλοντος γραφείου.
2. Συντάσσει με σαφήνεια, προφορικά και γραπτά, αναφορές για γεγονότα και καταστάσεις.
3. Αναλύει πληροφορίες σχετικά με συνθήκες και γεγονότα.
4. Χειρίζεται με άνεση τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επικοινωνιών, ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας.
5. Ενεργεί άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση συναγερμού (πραγματικού ή λόγω σφάλματος).
6. Φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία (συντήρηση) των συστημάτων ασφαλείας και αποκαθιστά αυτήν (reset) σε περιπτώσεις βλάβης ή άσκησης.
7. Αντιλαμβάνεται επικίνδυνες καταστάσεις και προβλέπει τις επερχόμενες αντιδράσεις (πανικός).
8. Αναλαμβάνει δράση με ψυχραιμία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμό, φωτιά, πλημμύρα, ένοπλη συμπλοκή) εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό αντιμετώπισής της (προστασία επισκεπτών, προσωπικού, μουσειακού περιεχομένου κλπ.).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
2. Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
3. Βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και αντιδρά άμεσα όταν απαιτηθεί.
4. Αντιλαμβάνεται το μέγεθος του επείγοντος και αντιδρά ψύχραιμα.
5. Επικοινωνεί αποτελεσματικά με επισκέπτες, συναδέλφους και προϊσταμένους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση