ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Παρουσιάζει τους κανόνες, νόμους και διατάξεις που αφορούν τις μεταφορές και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2. Περιγράφει τη μηχανολογική συγκρότηση του αυτοκινήτου.
3. Παρουσιάζει τις τεχνικές οδήγησης.
4. Παρουσιάζει τα στοιχεία της ασφαλούς και της φιλικής προς το περιβάλλον οδήγησης.
5. Περιγράφει τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών.
6.Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές οικονομίας, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και σχολών οδηγών.
7. Αναπαράγει τις τεχνικές διδασκαλίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επεξηγεί σε εκπαιδευόμενους τα μέρη ενός αυτοκινήτου, της μηχανής του και τα βασικά μηχανολογικά προβλήματα ενός αυτοκίνητου.
2. Εκπαιδεύει άλλους, να οδηγούν με ασφάλεια και φιλικά προς το περιβάλλον τα οχήματά τους.
3. Παρέχει και παρουσιάζει σε εκπαιδευόμενους τις τεχνικές των πρώτων βοηθειών.
4. Διαχειρίζεται σχολή εκπαίδευσης οδηγών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Διαχειρίζεται αυτόνομα τη σχολή οδηγών.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην εκπαίδευση άλλων οδηγών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση