ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την αγγλική τουριστική ορολογία προφορικώς και γραπτώς, ως κύρια γλώσσα των αεροπορικών μεταφορών.
2. Παρουσιάζει τους κανόνες, νόμους και διατάξεις που αφορούν την Πολιτική Αεροπορία.
3. Περιγράφει τους τύπους και τα ειδικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών επιβατικής χρήσης.
4. Περιγράφει τις βασικές αρχές τις μετεωρολογίας.
5. Αναγνωρίζει και περιγράφει τη χρήση των ραδιοβοηθημάτων και των συστημάτων αεροναυτιλίας.
6. Εξοικειώνεται με τις μεθόδους, μετρήσεις και υπολογισμούς της αεροναυτιλίας
7. Παρουσιάζει τα βήματα σχεδιασμού πτήσης.
8. Παρουσιάσει του κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.
9. Αναγνωρίζει τα μέσα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και τη χρήση τους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική.
2. Εφαρμόζει τις μεθόδους της μετεωρολογίας σε σχέδια πτήσης.
3. Χρησιμοποιεί ραδιοβοηθήματα και συστήματα αεροναυτιλίας.
4. Χρησιμοποιεί τους υπολογισμούς της αεροναυτιλίας για σχεδιασμό πτήσεων.
5. Παρακολουθεί τη νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας και είναι σε θέση να προσαρμόσει την εργασία του σύμφωνα με αυτή.
6. Χρησιμοποιεί μέσα τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής.
7. Εφαρμόζει τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας στο σχεδιασμό πτήσεων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους στην αεροπορική βιομηχανία.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στη μελέτη, στη σχεδίαση και στην εκτέλεση πτήσεων, βάσει των νόμων και κανονισμών της Πολιτικής Αεροπορίας, κατά τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο.
3. Σχεδιάζει αυτόνομα πτήσεις βάση των νόμων και κανονισμών της Πολιτικής Αεροπορίας, κατά τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση