ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα.
2. Παρουσιάζει τους κανόνες, νόμους και διατάξεις που αφορούν τις μεταφορές και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3. Περιγράφει τη μηχανολογική συγκρότηση του αυτοκινήτου.
4. Παρουσιάζει τα στοιχεία της ασφαλούς και της φιλικής προς το περιβάλλον οδήγησης.
5. Περιγράφει τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών.
6. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές οικονομίας, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
7. Εντοπίζει γεωγραφικά σημεία, τουριστικά γεωγραφικά σημεία και οδούς, κάνοντας χρήση οδικών χαρτών και οδηγών.
8. Αναγνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας Υ/Η, πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνιών
9. Παρουσιάζει ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία σε σχέση με τη χώρα μας και τόπους πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
10. Συνοψίζει τις βασικές αρχές κοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχολογίας και εξυπηρέτησης πελατών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική.
2. Εντοπίζει τα βασικά μηχανολογικά προβλήματα ενός αυτοκίνητου.
3. Οδηγεί με ασφάλεια και φιλικά προς το περιβάλλον τα οχήματά τους.
4. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες.
5. Διαχειρίζεται το όχημά του με οικονομικές μεθόδους ως επιχείρηση.
6. Χρησιμοποιεί μέσα τηλεπικοινωνίας και πληροφορικής.
7. Προσανατολίζεται, σχεδιάζει και εκτελεί διαδρομές οδικών μεταφορών.
8. Πραγματοποιεί οδικές περιηγήσεις και παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για αξιοθέατα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Πραγματοποιεί με υπευθυνότητα οδικές μεταφορές βάση της ισχύουσας νομοθεσίας των νόμων κατά τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο.
2. Αντιμετωπίζει αυτόνομα έκτακτα οδικά περιστατικά όπως ατυχήματα ή βλάβες του οχήματος.
3. Διαχειρίζεται αυτόνομα το όχημα τους οικονομικά, αποτελεσματικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
4. Εξυπηρετεί και επικοινωνεί με πελάτες διαφόρων εθνικοτήτων και τουρίστες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση