ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική και Γερμανική αεροπορική ορολογία προφορικώς και γραπτώς, ως κύρια γλώσσα των αεροπορικών μεταφορών.
2. Παρουσιάζει τη λειτουργία του αεροδρομίου και τις μεθόδους εξυπηρέτησης του αεροσκάφους σε όλα τα στάδια της λειτουργίας του.
3. Περιγράφει τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνίας και προώθησης πωλήσεων με έμφαση στις αερομεταφορές.
4. Συνοψίζει τις βασικές αρχές της πληροφορικής, τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου.
5. Αναγνωρίζει τους διεθνείς οργανισμούς, τους διεθνείς κανόνες και συμφωνίες αερομεταφορών καθώς και το αεροπορικό δίκαιο.
6. Περιγράφει τους τύπους φορτίων και τις ιδιαιτερότητές τους, τα μέσα φορτοεκφόρτωσης, τις συνθήκες και διαδικασίες μεταφοράς τους αεροπορικώς όπως και τις ειδικές συνθήκες μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.
7. Αναγνωρίζει τη λειτουργία του παγκοσμίου εμπορίου και τη σχέση του με τις αερομεταφορές εμπορευμάτων, τους κύριους αερολιμένες παγκοσμίως, τα σημεία αποθήκευσης και μεταφόρτωσης και τις ροές/ διαδρομές αεροπορικών μεταφορών.
8. Παρουσιάζει την οργάνωση και τη λειτουργία του πρακτορείου εμπορευμάτων καθώς και τη θέση του στο σύστημα αερομεταφορών.
9. Παρουσιάζει την οργάνωση και τη λειτουργία της αεροπορικής εταιρείας καθώς και την εφαρμογή συστημάτων ολικής ποιότητας σε αυτή.
10. Παρουσιάζει τους κανόνες εκτελωνισμού εμπορευμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γερμανική.
2. Διεκπεραιώνει, προγραμματίζει, οργανώνει, τιμολογεί και εποπτεύει τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των διαφόρων τύπων αερομεταφερόμενων φορτίων.
3. Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της υφιστάμενης αεροπορικής νομοθεσίας και να ενημερώνεται για τα χρονικά πλαίσια εισαγωγής νέων αεροπορικών κανόνων και συμβάσεων.
4. Χρησιμοποιεί Η/Υ.
5. Εντάσσεται στη λειτουργία αεροπορικών, πρακτορείων εμπορευμάτων, μεταφορικών επιχειρήσεων και στο χώρο του αεροδρομίου.
6. Εξυπηρετεί αεροσκάφη και τη λειτουργία του αεροδρομίου.
7. Παρακολουθεί τις τάσεις του διεθνούς εμπορίου, των αερομεταφορών και των τελωνιακών κανονισμών.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του αεροπορικού τομέα.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων, στη σχεδίαση, στην παρακολούθηση, στην τιμολόγηση, στη διεκπεραίωση και στην πληροφόρηση σχετικά με τη μεταφορά φορτίων αεροπορικώς.
3. Στελεχώνει, οργανώνει και διεκπεραιώνει λειτουργικά και διοικητικά καθήκοντα αυτόνομα είτε υπό την επίβλεψη άλλων, σε μεταφορικές εταιρείες, πρακτορεία εμπορευμάτων, αεροπορικές εταιρείες και αερολιμένες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση