ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική αεροπορική ορολογία προφορικώς και γραπτώς, ως κύρια γλώσσα των αεροπορικών μεταφορών.
2. Παρουσιάζει τη λειτουργία του αεροδρομίου και τις μεθόδους εξυπηρέτησης του αεροσκάφους σε όλα τα στάδια της λειτουργίας τους.
3. Εξοικειώνεται με τις τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνίας και προώθησης πωλήσεων με έμφαση στο περιβάλλον του αεροδρομίου.
4. Περιγράφει τους τύπους φορτίων και τις ιδιαιτερότητές τους, τα μέσα φορτοεκφόρτωσης, τις συνθήκες και διαδικασίες μεταφοράς τους αεροπορικώς, τις ειδικές συνθήκες μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.
5. Αναγνωρίζει τους διεθνείς οργανισμούς, τους διεθνείς κανόνες και συμφωνίες αερομεταφορών καθώς και το αεροπορικό δίκαιο.
6. Συσχετίζει την εγκατάσταση και λειτουργία του αεροδρομίου με τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις του.
8. Περιγράφει τα συστήματα κρατήσεων εισιτηρίων, τον τρόπο προσδιορισμού της τιμής τους και την έκδοσή τους.
9. Συνοψίζει τις βασικές αρχές της πληροφορικής και τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου.
10. Παρουσιάζει τους κανόνες ασφαλείας του αεροδρομίου και τα μέτρα προστασία από έκνομες ενέργειες.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική.
2. Διεκπεραιώνει, προγραμματίζει, οργανώνει και εποπτεύει την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των διαφόρων τύπων αερομεταφερόμενων φορτίων.
3. Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της υφιστάμενης αεροπορικής νομοθεσίας και ενημερώνεται για τα χρονικά πλαίσια εισαγωγής νέων αεροπορικών κανόνων και συμβάσεων.
4. Πραγματοποιεί κρατήσεις και να εκδίδει εισιτήρια εντός και εκτός αεροδρομίου.
5. Εξυπηρετεί επιβάτες αεροσκαφών στο αεροδρόμιο.
6. Χρησιμοποιεί Η/Υ.
7. Εντάσσεται στη λειτουργία του αεροδρομίου τηρώντας τους κανονισμούς ασφαλείας.
8. Εξυπηρετεί αεροσκάφη, τη λειτουργία του αεροδρομίου και της πίστας του.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του χώρου του αεροδρομίου.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην άσκηση διοικητικών υπηρεσιών , υπηρεσιών εδάφους και εποπτείας στο αεροδρόμιο.
3. Αυτόνομα εξυπηρετεί επιβάτες, εκδίδει εισιτήρια, διαχειρίζεται φορτία, αποσκευές και το ταχυδρομείο στο αεροδρόμιο και στην πίστα του.
4. Εξυπηρετεί αυτόνομα αεροσκάφη, πληρώματα αεροσκαφών, τη λειτουργία της πίστας του αεροδρομίου και τις μεταφορές εδάφους στο χώρο της πίστας και του αερολιμένα γενικότερα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση