ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τις βασικές οικονομικές θεωρίες.
2. Αναγνωρίζει τις μορφές τουρισμού και τις επιπτώσεις του τουρισμού σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ψυχολογικό επίπεδο.
3. Περιγράφει την οργάνωση και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
4. Περιγράφει την οικονομική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου, τις λογιστικές μεθόδους και τις θεωρίες της επιστήμης του μάρκετινγκ που αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο.
5. Περιγράφει την οργάνωση, τη λειτουργία εστιατορικών επιχειρήσεων, του μαγειρείου σε επισιτιστικές επιχειρήσεις, καθώς και την εστιατορική τεχνική.
6. Παρουσιάζει την οργάνωση και την τεχνική των BAR, τις αρχές της οινοποιίας και τους διάφορους τύπους κρασιών.
7. Αναγνωρίζει τους τύπους ακατέργαστων και επεξεργασμένων τροφίμων, τις ιδιαιτερότητες τους καθώς και τις βασικές αρχές σύνθεσης εδεσματολογίου.
8. Περιγράφει τις βασικές αρχές συντήρησης των τροφίμων και ασφαλούς εργασίας στον επισιτισμό.
9. Αντιλαμβάνεται την Αγγλική και Γερμανική τουριστική ορολογία ως κύριες γλώσσες του τουρισμού, προφορικώς και γραπτώς.
10. Συνοψίζει τις βασικές αρχές της πληροφορικής και τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου καθώς και τη λειτουργία των ξενοδοχειακές εφαρμογών σε Η/Υ.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γερμανική.
2. Εφαρμόζει οικονομικές θεωρίες, αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικές μεθόδους και τεχνικές μάρκετινγκ στο ξενοδοχειακό και επισιτιστικό χώρο.
3. Χρησιμοποιεί την εστιατορική τεχνική.
4. Εφαρμόζει τεχνικές παρασκευής ποτών.
5. Αναγνωρίζει τις ανάγκες σε ποσότητα και είδος κρασιών της επιχείρησης αντιστοιχίζοντας κρασιά σε εδέσματα, αποθηκεύοντας σωστά, προτείνοντας, παρουσιάζοντας και σερβίροντας κρασί αναλόγως του τύπου και του είδος του γεύματος.
6. Αναγνωρίζει τις ανάγκες σε ποσότητα και είδος τροφίμων της επισιτιστικής επιχείρησης συνθέτοντας εδεσματολόγια, αναλόγως του τύπου και το μέγεθος του γεύματος.
7. Αντιστοιχίζει τους τρόπους αποθήκευσης και συντήρησης αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων των τροφίμων.
8. Εργάζεται με ασφάλεια εφαρμόζοντας μεθόδους ασφάλειας και υγιεινής στο ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο.
9. Χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα και ξενοδοχειακές εφαρμογές στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του ξενοδοχείου και της επισιτιστικής επιχείρησης.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην αποτελεσματική και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση τουριστών και πελατών στο ξενοδοχείο και στην επισιτιστική επιχείρηση.
3. Διαχειρίζεται οποιοδήποτε τμήμα του ξενοδοχείου και επισιτιστικής επιχείρησης είτε αυτόνομα, είτε υπό την εποπτεία άλλων, είτε εποπτεύοντας άλλους μη καταρτισμένους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση