ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει και παρουσιάζει τις μορφές τουρισμού και τις επιπτώσεις του τουρισμού σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ψυχολογικό επίπεδο προσδιορίζοντας τις κύριες αγορές τουριστών τους κύριους τουριστικούς προορισμούς, τουριστικούς πόλους έλξης και αξιοθέατα παγκοσμίως και τοπικά.
2. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές δικαίου, την ξενοδοχειακή νομοθεσία, την εργατική νομοθεσία και τη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο ξενοδοχείο.
3. Περιγράφει την οργάνωση και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
4. Περιγράφει την οικονομική εκμετάλλευση του ξενοδοχείου, τις λογιστικές μεθόδους και τις βασικές τεχνικές μάρκετινγκ που αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο.
5. Αναγνωρίζει τις τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών και την σύνδεσή τους με την διαχείριση ολική ποιότητας.
6. Αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Να παρουσιάζει τις διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού ξενοδοχείου.
7. Περιγράφει την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας υποδοχής και του τμήματος ορόφων στα ξενοδοχεία καθώς επίσης και τη μέθοδο τήρησης λογαριασμού πελατών στο ξενοδοχείο.
8. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στο ξενοδοχειακό χώρο.
9. Αναγνωρίζει την αγγλική και γερμανική τουριστική ορολογία, ως κύριες γλώσσες στο τουρισμό, προφορικώς και γραπτώς.
10. Συνοψίζει τις βασικές αρχές της πληροφορικής και τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου καθώς και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών εφαρμογών σε Η/Υ.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γερμανική.
2. Εφαρμόζει οικονομικές θεωρίες, αρχές διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ στο ξενοδοχείο, την υπηρεσία υποδοχής και το τμήμα δωματίων.
3. Εφαρμόζει την ξενοδοχειακή τεχνική (κρατήσεις δωματίων ή αιθουσών, εξυπηρέτηση πελατών, επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την διαμονή στο ξενοδοχείο, παροχή τουριστικών πληροφοριών).
4. Τηρεί τους λογαριασμούς πελατών, ασκώντας τον νυκτερινό έλεγχο και εφαρμόζοντας τις λογιστικές μεθόδους του ξενοδοχείου.
5. Αναγνωρίζει τις ανάγκες σε ποσότητα και είδος αναλωσίμων και εξοπλισμού του ξενοδοχείου και διαχειρίζεται το σύστημα προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αναλώσιμων και εξοπλισμού του τμήματος δωματίων.
6. Αναγνωρίζει τις φθορές και τις ελλείψεις των δωματίων ή των χώρων του ξενοδοχείου.
7. Εφαρμόζει μεθόδους ασφάλειας και υγιεινής στο ξενοδοχείο.
8. Χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα και ξενοδοχειακές εφαρμογές στο ξενοδοχείο.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του ξενοδοχείου.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στην αποτελεσματική και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση τουριστών και πελατών στο ξενοδοχείο.
3. Διαχειρίζεται το τμήμα υποδοχής, δωματίων και κρατήσεων του ξενοδοχείου αυτόνομα ή υπό την επίβλεψη άλλων ή εποπτεύοντας άλλους μη καταρτισμένους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση