ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική αεροπορική ορολογία προφορικώς και γραπτώς, ως κύρια γλώσσα των αεροπορικών μεταφορών.
2. Αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας της αεροπορικής και τουριστικής βιομηχανίας, τα τουριστικά και μεταφορικά ρεύματα, τις κύριες αγορές τουριστών, τους τουριστικούς προορισμούς, τους τουριστικούς πόλους έλξης και αξιοθέατα παγκοσμίως και τοπικά.
3. Περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης του τουριστικού γραφείου και της αεροπορικής εταιρείας.
4. Αναφέρει τις θεωρίες του μάρκετινγκ και την εφαρμογή τους σε τομείς υπηρεσιών, όπως o τουρισμός και οι αερομεταφορές.
5. Αναγνωρίζει τους διεθνείς οργανισμούς, τους διεθνείς κανόνες, τις συμφωνίες αερομεταφορών καθώς και τις αρχές του αεροπορικού δίκαιου.
6. Περιγράφει τους τύπους φορτίων και τις ιδιαιτερότητές τους, τα μέσα φορτοεκφόρτωσης, τις συνθήκες και διαδικασίες μεταφοράς τους.
7. Παρουσιάζει τα συστήματα κρατήσεων εισιτηρίων, τον τρόπο προσδιορισμού της τιμής τους και την έκδοσή τους.
8. Περιγράφει τη λειτουργία του αεροδρομίου.
9. Περιγράφει την οικονομική λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη λογιστική λειτουργία, τις θεωρίες διαχείρισης και διοίκηση ολικής ποιότητας στο τομέα των αερομεταφορών.
10. Παρουσιάζει τις τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνίας και προώθησης πωλήσεων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γαλλική.
2. Αναγνωρίζει τις τάσεις του τουρισμού και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, τις συνέπειες τους στην αγορά των αερομεταφορών χρησιμοποιώντας εργαλεία της τουριστικής γεωγραφίας και τουριστικούς οδηγούς για το σχεδιασμό διαδρομών και ταξιδιών.
3. Εξυπηρετεί αυτόνομα επιβάτες, κάνοντας κρατήσεις και εκδίδοντας εισιτήρια σε τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια.
4. Καταρτίζει οργανογράμματα, περιγραφές καθηκόντων και περιγραφές θέσεων εργασίας.
5. Χρησιμοποιεί τεχνικές και μεθόδους μάρκετινγκ στο τομέα των αερομεταφορών.
6. Διαχειρίζεται την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των διαφόρων τύπων αερομεταφερόμενων φορτίων.
7. Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της υφιστάμενης αεροπορικής νομοθεσίας και ενημερώνεται για τα χρονικά πλαίσια εισαγωγής νέων αεροπορικών κανόνων και συμβάσεων.
8. Καταρτίζει λογιστικά έγραφα πραγματοποιώντας λογιστικές εγγραφές.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός της αεροπορικής εταιρείας.
2. Επιδεικνύει υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση, στην τιμολόγηση, στη διεκπεραίωση και στην πληροφόρηση σχετικά με τη μεταφορά φορτίων και επιβατών.
3. Διεκπεραιώνει αυτόνομα ή υπό την επίβλεψη άλλων λειτουργικά καθήκοντα σε τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και αερολιμένες.
4. Αναγνωρίζει τη θέση του στην ιεραρχία αλλά και το τομέα ευθύνης του. Να μπορεί να ενταχθεί και να συνεισφέρει στη λειτουργία μια τουριστικής ή αεροπορικής επιχείρησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση