ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την αγγλική και γαλλική τουριστική ορολογία.
2. Περιγράφει την χρήση Η/Υ και νέων τεχνολογιών στο τουρισμό.
3. Περιγράφει τις βασικές αρχές της τουριστικής θεωρίας, τις μορφές τουρισμού, τις πρακτικές του ευρωπαϊκού τουρισμού και τις θεωρίες τουριστικής πολιτικής.
4. Παρουσιάζει τις βασικές θεωρίες της οικονομικής επιστήμης, του μάρκετινγκ και της διοίκησης ολικής ποιότητας.
5. Παρουσιάζει τις τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
6. Περιγράφει τις μεθόδους διαχείρισης τουριστικών εκδηλώσεων.
7. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών πρακτορείων και των επιχειρήσεων οργάνωσης εκδηλώσεων.
8. Παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας και τα δικαιώματα/ υποχρεώσεις τουριστών και πελατών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί στα αγγλικά και γαλλικά, γραπτώς και προφορικώς στο τουριστικό κλάδο.
2. Χρησιμοποιεί Η/Υ και νέες τεχνολογίες στο τουριστικό χώρο.
3. Προσαρμόζει την εργασία του στις μεταβολές του τουριστικού φαινομένου.
4. Εφαρμόζει τις οικονομικές θεωρίες στο τομέα εργασίας του.
5. Αναπτύσσει προγράμματα ψυχαγωγίας και άθλησης πελατών.
6. Διαχειρίζεται τουριστικές εκδηλώσεις.
7. Εντάσσει την εργασία του στα πλαίσια λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται και επικοινωνεί με άλλους στον τουριστικό τομέα.
2. Διοργανώνει τουριστικές εκδηλώσεις αυτόνομα είτε υπό την επίβλεψη άλλων.
3. Λειτουργεί βάση της τουριστικής νομοθεσίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση