ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Παρουσιάζει τις αρχές της υδρολουτροθεραπείας, θαλασσοθεραπείας και ποσιθεραπείας ιαματικών νερών.
2. Παρουσιάζει την οργάνωση, θέματα διοίκησης, λειτουργίας και τον εξοπλισμό ενός σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου.
3. Παρουσιάζει τους κανόνες υγιεινής μιας μονάδας spa
4. Παρουσιάζει τις μεθόδους εξυπηρέτησης και τήρησης και ενημέρωσης των προσωπικών στοιχείων κάθε λουόμενου.
5. Παρουσιάζει τις βασικές τεχνικές πρώτων βοηθειών.
6. Αναγνωρίζει την αγγλική και γερμανική ορολογία.
7. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης προγράμματος λουτροθεραπείας.
8. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές τις σωστής, διατροφής, εκγύμνασης, άθλησης και φυσιοθεραπείας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Δημιουργεί και εκτελεί προγράμματα λουτροθεραπείας, θαλασσοθεραπείας και ποσιθεραπείας.
2. Προετοιμάζει και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του θεραπευτηρίου.
3. Επικοινωνεί με συνεργάτες και πελάτες χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ορολογία.
4. Εξυπηρετεί τους λουόμενους.
5. Παρέχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.
6. Δημιουργεί προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης για τους λουόμενους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του υδροθεραπευτηρίου.
2. Διαχειρίζεται προγράμματα θαλασοθεραπείας και ευεξίας με υπευθυνότητα είτε αυτόνομα είτε υπό την επίβλεψη άλλων ή επιβλέποντας άλλους μη καταρτισμένους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση