ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - SPA

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την Αγγλική & Γερμανική Ορολογία γραπτώς και προφορικώς.
2. Περιγράφει βασικά θέματα Υδρογεωλογίας και Γεωθερμίας, των Θερμομεταλλικών Πηγών, Χημείας Ιαματικών Θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών.
3. Παρουσιάζει βασικά θέματα αξιοποίησης και προστασίας των Ιαματικών Πηγών.
4. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Τουριστικές Μονάδες.
5. Αναγνωρίζει την Ιστορία και τις Αρχές της Θαλασσοθεραπείας και της Ιαματικής Υδρολουτροθεραπείας, τις μορφές Υδρολουτροθεραπείας και τα είδη λούσεων.
6. Περιγράφει τα βασικά σημεία σύνταξης προγράμματος Υδροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας.
7. Αναγνωρίζει βασικά θέματα υγιεινής Υδρολουτροθεραπευτηρίων – Θαλασσοπεραπειών SPA.
8. Περιγράφει τα βασικά θέματα Πρώτων Βοηθειών - Φυσικοθεραπείας – Ηλεκτροθεραπείας.
9. Περιγράφει βασικά θέματα Φυσικής Αγωγής – Γυμναστικής καθώς επίσης και ειδικά θέματα διατροφής.
10. Αναγνωρίζει βασικές αρχές Διοίκησης Υδρολουτροθεραπευτηρίων, βασικά θέματα Marketing θεραπευτικού τουρισμού, καθώς επίσης και το Νομικό Πλαίσιο – κανονισμούς λειτουργιάς αυτών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Δημιουργεί και εκτελεί προγράμματα λουτροθεραπείας .
2. Προετοιμάζει και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του θεραπευτηρίου.
3. Επικοινωνεί με συνεργάτες και πελάτες χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ορολογία.
4. Εξυπηρετεί τους λουόμενους.
5. Παρέχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.
6. Δημιουργεί προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης για τους λουόμενους.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός του υδροθεραπευτηρίου.
2. Προγραμματίζει και εκτελεί προγράμματα λουτροθεραπείας με υπευθυνότητα είτε αυτόνομα είτε υπό την επίβλεψη άλλων ή επιβλέποντας άλλους μη καταρτισμένους.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση