ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την αγγλική ναυτιλιακή ορολογία προφορικώς και γραπτώς, ως κύρια γλώσσα της ναυτιλίας.
2. Αντιλαμβάνεται τη ναυτιλιακή και ναυπηγική ορολογία, τους τύπους και τις ιδιότητες των καυσίμων και λιπαντικών.
3. Αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του παγκοσμίου εμπορίου και τη σχέση του με την ναυτιλία. Τις θεωρίες της ναυτιλιακής οικονομίας, τη λειτουργία της Ναυτιλιακής αγοράς και των Ναυτιλιακών κύκλων.
4. Περιγράφει την οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων τύπων λιμένων, τους τύπους φορτίων, τις ιδιαιτερότητές τους, τα μέσα φορτοεκφόρτωσης και τις συνθήκες μεταφοράς τους.
5. Αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της Ναυτιλιακής βιομηχανίας, του θεσμούς, τους διεθνείς οργανισμούς, το ρόλο των κρατών και των λιμενικών αρχών, τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς, τις διεθνείς συμβάσεις και κώδικες σε σχέση με το εμπόριο και τη ναυτιλία.
6. Αντιλαμβάνεται τον τρόπο διοικητικής δόμησης, οργάνωσης και λειτουργίας των πλοίων και των Ναυτιλιακών εταιρειών.
7. Περιγράφει τους τύπους ασφάλισης στη ναυτιλία και να κατανοούν τη σχετική νομοθεσία.
8. Περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ναυτιλιακού γραφείου.
9. Αναγνωρίζει και να περιγράφει την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου, τους τρόπους ναύλωσης, τη σχετική διεθνή νομοθεσία και τα ειδικά ζητήματα που απορρέουν τις μεταφοράς φορτίων.
10. Περιγράφει τους τρόπους χρηματοδότησης στη ναυτιλία και τις αρχές της λογιστικής και ναυτιλιακής λογιστικής.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική, χρησιμοποιώντας τους ναυτικούς όρους, τη ναυτιλιακή και ναυπηγική ορολογία.
2. Παρακολουθεί τις τάσεις του διεθνούς εμπορίου και τις συνέπειες τους στις μεταφορικές υπηρεσίες, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις εμπορικές ροές, τις πρακτικές και τους κανονισμούς εκτελωνισμού. Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα INCOTERMS.
3. Παρακολουθεί τις ναυτιλιακές αγορές και τις φάσεις της ναυτιλιακής οικονομίας.
4. Αντιστοιχεί τους τύπους καυσίμων και λιπαντικών σε μηχανές και μηχανήματα του πλοίου αναλόγως των προδιαγραφών.
5. Προγραμματίζει και οργανώνει την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των διαφόρων τύπων φορτίων.
6. Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της υφιστάμενης ναυτιλιακής νομοθεσίας και ενημερώνεται για τα χρονικά πλαίσια εισαγωγής νέων ναυτιλιακών κανόνων και συμβάσεων.
7. Δημιουργεί οργανογράμματα, πλοίων, ναυτιλιακών, λιμενικών και ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων καταρτίζοντας περιγραφές καθηκόντων και περιγραφές θέσεων εργασίας.
8. Επιλέγει τον κατάλληλο τύπο ασφάλισης κατά περίπτωση καθώς αντιλαμβανόμενος τους νομικούς κινδύνους που δημιουργεί η μη ορθή λήψη αποφάσεων σε θέματα ναυτασφαλίσεων.
9. Οργανώνει ένα ναυτιλιακό γραφείο, αίθουσες συσκέψεων, θέση εργασίας και αποθήκη αναλωσίμων γραφείου.
10. Επιλέγει τύπο ναύλωσης και φορτία καθορίζοντας το ύψος του ναύλου, πραγματοποιώντας διαπραγματεύσεις, συντάσσοντας ναυλοσύμφωνα, παρακολουθώντας τη μεταφορά του φορτίου και να ετοιμάζοντας αναφορές απολογισμού.
11. Καταρτίζει λογιστικά έγραφα πραγματοποιώντας λογιστικές εγγραφές.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με άλλους εντός και εκτός ναυτιλιακής επιχείρησης.
2. Εκτελεί με υπευθυνότητα εργασίες που σχετίζονται με την ορθή λειτουργία ναυτιλιακού γραφείου καθώς και ναυτιλιακές εργασίες που σχετίζονται με την οικονομική εκμετάλλευση, και προμήθειες υλικών συντήρησης, καυσίμων, εφοδίων ενός πλοίου λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις του διεθνούς εμπορίου.
3. Διαχειρίζεται αυτόνομα ή υπό την επίβλεψη άλλων τη μεταφορά φορτίων και την ασφάλιση πλοίων ή φορτίων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση